Love for Jagtforeningen Jyllinge Holme


1. Foreningens navn er Jagtforeningen Jyllinge Holme med hjemsted i Roskilde Kommune.

 

2. Foreningens formål er

 • at bevare og værne om natur og fugleliv på Lilleø og Jyllinge Holme.
 •  at medvirke til at forpagtning og jagtret forbliver i Jagtforeningens administration.
 • at bevare offentlighedens frie adgang til disse særprægede naturområder, dog med de begrænsninger, som skønnes nødvendige i rugetiden (1. april - 15. juli begge dage inkl.).

 

3.   Som medlem af foreningen kan kun optages fastboende beboere i Jyllinge og Gundsømagle sogne samt efter anbefaling fra 2 medlemmer udensogns boende, som har eller har haft tilknytning til egnen. Tvivlsspørgsmål herom kan af bestyrelsen henvises til generalforsamlingen.

 

Medlemmer, der driver jagt på Jyllinge Holme, skal have gyldigt jagttegn.

 

Medlemmer har adgang til alle foreningens arrangementer, kan stille forslag og har stemmeret.

 

Til æresmedlemmer udstedes livsvarigt medlemsbevis. Æresmedlemmer er kontingentfri.

 

4.   Overtrædelse af jagtlovgivningen under udførelse af jagt på Jyllinge Holme eller jagt til skade for foreningens virke kan medføre jagtforbud på Jyllinge Holme for den resterende del af jagtsæsonen - beslutning herom skal vedtages af bestyrelsen. Generalforsamlingen kan beslutte at ekskludere et medlem efter overtrædelser nævnt i ovenstående punktum.

 

 

5. Det er ethvert medlems ret at få adgang til at kontrollere medlemslister og gøre sig bekendt med foreningens love og jagtlejekontrakt.

 

6. Generalforsamlingen, som er højeste myndighed, afholdes hvert år i januar måned i Jyllinge. Ordinær generalforsamling indvarsles af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert medlem.

 

7. Forslag til generalforsamlingen skal være formanden skriftlig i hænde senest 8 dage før.

 

8. Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Årsberetning af formand.
 3. Årsberetning af nedsatte udvalg.
 4.  Forelæggelse af regnskab.
 5.  Indkomne forslag.
 6. Fastsættelse af kontingent og indskud.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
 8. Valg af 1 af de 2 suppleanter til bestyrelsen.
 9. Valg af 1 af de 2 revisorer.
 10. Valgene i punkt f til h gælder for 2 år.
 11. Valg af medlemmer til stående udvalg for 1 år.
 12. Eventuelt
  .

 

9. Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles af formanden alene eller af 3 bestyrelsesmedlemmer samt efter påkrav (skriftlig) fra mindst 30% af medlemmerne. Til ekstraordinær generalforsamling skal der skriftlig indkaldes med mindst 8 dages varsel til hvert medlem.

 

10. Beslutninger på generalforsamlinger afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves dog 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.

 

11. Bestyrelsen, der skal bestå af 5 til 7 medlemmer, vælger selv formand og kasserer. Foreningen tegnes af bestyrelsens formand eller 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. Ved større dispositioner såsom køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån eller indgåelse af forpligtelser med løbetid på mere end 5 år eller aftaler vedrørende jagtretten på Jyllinge Holme tegnes foreningen af bestyrelsens formand i forening med 3 andre bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen meddeler prokura til foreningens kasserer til at indgå administrative og økonomiske aftaler inden for nærmere aftalte rammer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

12. Til varetagelse af større arrangementer eller aktiviteter kan der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens vedtagelse nedsættes et udvalg.

 

13. Kassereren er ansvarlig for rettidig betaling af jagtlejen samt andre økonomiske forpligtelser.

 

14. Regnskabsåret er 1/12 – 30/11

 

15. Årskontingent fastsættes for næste år på den ordinære generalforsamling. Kontingentopkrævning udsendes til hvert enkelt medlem som indbetalingskort i december måned med sidste betalingsfrist den 1. februar.

 

Nye medlemmer betaler et indskud fastsat af generalforsamlingen.

 

16. Opløsning.

Generalforsamlingen kan med mindst ¾ af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst en og højst 2 måneders mellemrum, vedtage, at foreningen opløses.

 

17. Ved opløsning, jf. ovenstående paragraf, skal foreningens eventuelle formue, efter alle forpligtelser er opfyldt, overdrages til Menighedsrådet i Jyllinge Sogn. Formuen skal af Menighedsrådet forvaltes særskilt, og den kan kun anvendes til naturbevarende formål på Lilleø og Jyllinge Holme.

 

 

Godkendt af generalforsamlingen den 14. januar 2015

 

 

Bestyrelse:

 

 

Hans Aare                                          

Dan Poulsen                Sven Rasmussen

Jørgen Kjær Larsen                      

Palle Dujardin               Roland Smits