2016

Referat 2016
Jagtforeningen Jyllinge Holme, - Generalforsamling den 6. januar 2016

Formanden, Hans Aare bød velkommen til medlemmerne til foreningens 75. ordinære general- forsamling, som blev holdt i Præstegårdsladen. Der var mødt 44 af foreningens medlemmer, som nu tæller 124 medlemmer samt 5 æresmedlemmer. 2015 var foreningens første år uden for DJ- medlemskab, og det er glædeligt at konstatere, at foreningen alligevel har haft medlemstilgang i løbet af året. Formanden bekendtgjorde, at foreningen led af god økonomi og derfor var vært ved aftenens fortæring.

1. Valg af dirigent

Jørgen Kjær valgtes til dirigent. Dirigenten konstaterede, at forsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

2a. Formandens beretning v. Hans Aare.

Formanden konstaterede, at 2015 havde været et godt år for foreningen. Sondringen mellem aktive og passive medlemmer er med udmeldelsen af DJ væk, og vi er nu alle aktive medlemmer med samme rettigheder. Antallet af jægere i foreningens område har været stigende.

2015 har været den bedste jagtsæson i mands minde. Antallet af gæs har været i fortsat vækst, og foreningens medlemmer har hjembragt mange gæs og ænder, men også skarv til gryderne derhjemme.

Fårelauget er nu blevet et selvstændigt punkt på dagsordenen. Det skal dog i denne beretning nævnes, at laugets mangeårige aftale med Lindegården om læmmestald blev opsagt, og at gode råd var temmelig dyre. Vi fik imidlertid øje på Fjordmuseets bådeskur, som planlægges nedrevet, og med stor hjælp fra viceborgmester Poul Andersen fik vi på kun 14 dage tilladelse til at overtage skuret og flytte det til Spraglehøj og fik alle tilladelser til genopførelsen. Kommunen gav yderligere kr. 25.000 i tilskud til projektet, og med assistance af Dan har foreningen yderligere modtaget kr. 80.000 til projektet efter en ansøgning til 15. Juni Fonden. Vejen er nu banet til, at vi med medlemmernes frivillige arbejde får opført en fin vinter- og læmmestald til brug i årene fremover.

Desværre blev nyheden om læmmestalden bragt i utide i en artikel i Dagbladet. Selvom det er foranlediget af velmenende medlemmer, duér det ikke at vi uden koordination kontakter pressen med foreningens nyheder. Ønsker om udsendelse af pressemeddelelser skal afleveres til formanden.

Der er øjensynligt fortsat uro i DJ, og således har senest Svendborg Strandjagtforening valgt at udtræde af forbundet. DJ fører en meget uforsonlig politisk linje, og har eksempelvis på det seneste modsat sig, at en ledig plads i Vildtforvaltningsrådet skulle gives til andre jægere end DJ- repræsentanter. Lidt tankevækkende, da forbundets medlemskreds næppe udgør mere end 50 % af jagttegnsløserne.

Der har været stor interesse for lån af foreningens nye jagthytte ved havnen, og hytten har været udlånt 17 gange i det forløbne år. Alle medlemmer har adgang til lån af hytten mod overholdelse af husordenen. Henvend dig til kassereren, hvis du ønsker at bruge hytten som ramme for et arrangement.

Der er rigtigt mange bramgæs nu, og det forventes, at der gives en udvidet reguleringstilladelse til afskydning. Med den særlige status, som vores område indtager, kan vi nok ikke forvente, at tilladelsen også vil gælde for Jyllinge Holme.

Der er nu fremsat forslag om ændring af Knivloven, således at knive med blad på mindre end 7 cm gøres lovlige, hvis de bæres til et lovligt formål.

DJ og DN samarbejder fremover i Vildtforvaltningsrådet om en fælles dagsorden. Det bliver spændende at se, om vi får en politik at se, som er biologisk- og etisk velbegrundet.

DJ har valgt en ny formand for den nationale Kronvildtgruppe. Indstillingen fra Kronvildtgruppen er, at alle skal have lov til at skyde kronvildt, hvis de råder over jord, hvor der lovligt kan drives jagt. Antallet af nedlagte dyr samt størrelsen på hjortene vil dog afhænge af arealets størrelse.

Et par medlemmer kommenterede formandens ønske om at kontrollere meddelelser til pressen. Hans Aare slog fast, at meddelelser om foreningen og dens virke alene gives af bestyrelsen.

Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for suspenderet, og Jørgen Kjær holdt en hyldesttale til Hans Aare i anledning af, at han nu i 40 år har bestridt formandshvervet. Jørgen fortalte, hvordan Hans og han hans far har siddet på formandsposten i næsten hele perioden siden stiftelsen af foreningen, og ridsede foreningens udvikling gennem de 40 år op. Jørgen gennemgik herunder foreningens aktiviteter i 1976, og tilskrev Hans en god del af æren for, at vi beholdt jagten i området, da den i 1990’erne var truet af fredning efter DJ’s ’køkkenbordsforlig’ med DN og DOF.

I anledning af jubilæet overrakte Jørgen en faneplade til formanden, som han straks måtte sætte på fanen. Jørgen sluttede talen med at recitere Ludvig Ludvigsens ’Jeg er født ved en bred’, hvorefter Gregers blæste et stykke på parforcehorn til formandens ære og forsamlingens fornøjelse, og Kristin og Troels foredrog ’Danmarkssangen’, så næppe et øje var tørt. – Jørgen bekendtgjorde, at jubilæumsfestlighederne vil fortsætte måneden ud og kulminere ved en reception i foreningens hus lørdag den 23. januar kl. 13-15, hvor alle er velkomne.

2b. Beretning fra Fårelaug v. Britta Dujardin.

Britta fortalte om laugets drift. Lauget har nu 20 medlemmer og har 30 moderfår samt en avlsvædder. Laugets formål er naturpleje ved afgræsning af Lilleø, således at området vedblivende fremstår som en unik strandeng, som opfylder hensigten med Natura-2000 fredningen. Laugets medlemmer deltager i vagter på i alt 4-5 uger om året og møder op på de fælles arbejdsdage.

Udbyttet af laugets aktiviteter udgør ca. 50 velsmagende efterårslam, og medlemmerne modtager hver ét lam for deres deltagelse, mens resten af lammene samt skind sælges for at skaffe finansiering til laugets drift. Interesserede til skind kan kontakte Hanne og Jørgen Aare.

Som formanden nævnte, er lauget opsagt på Lindegården men bygger nu ny stald på Spraglehøj med forventet indvielse den 28. februar.

Jørgen A oplyste, at en ræv nu etablerer bolig i fårefolden på Korskilde. Formanden lovede at ’holde øje’ og forklare den uindbudte, at området er optaget.
2c. Fiskeudvalg v. Sam Christensen

Vi havde igen en god og hyggelig dag ved hornfiskekonkurrencen på fjorden. Vejret var dog ikke med os men frokosten ved Østskov var så meget desto mere værdsat! Der var ikke de store fangster, og indvejningen fandt sted ved foreningens gamle hus på stranden. Sven Rasmussen og Jørgen Aare måtte dele førstepladsen.

Mød op til denne dag den 8. maj kl. 8:30! Medbring alene fiskegrej og redningsvest, og du kan få medsejlads, hvis du ikke selv har båd. Din familie er også velkommen!

2.d Hjemmeside v. Sam Christensen.

Foreningens hjemmeside findes på www.JyllingeHolme.dk Siden har nu haft 45.000 ’klik’, hvoraf 7.000 det seneste år.

3. Regnskabet v. Palle Dujardin.

Regnskabet er revideret af foreningens revisorer og uddelt til medlemmerne. Regnskabet balancerede med et ordinært overskud på kr. 3.203 mod kr. 2.301 i 2014. Foreningens egenkapital er ved udgangen af 2015 opgjort til kr. 186.660. Foreningen har ikke gæld.

Kasseren redegjorde for reguleringer i landbrugsstøtten efter kontrolbesøget, som fandt sted i 2014. Samlet har ændringerne indebåret en regulering på ca. 17.000 kr. – Foreningen har anket visse dele af afgørelsen, men har blandt andet erklæret sig indforstået med, at der ikke ydes miljøstøtte til Korskilde, da vi fodrer fårene på dette areal. Vi har endnu ikke modtaget svar på vores anke.

Forsamlingen godkendte det aflagte regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent og indskud v. Palle Dujardin.

Kontingentet foreslås uændret at udgøre kr. 150,- og indskud ligeledes uændret kr. 0,-. Forsamlingen godkendte indstillingen til kontingent og indskud.

6. Valg til bestyrelse v. Hans Aare

Foranlediget af den megen ros i forbindelse med formandsjubilæet erklærede Hans sig indstillet på at fortsætte hvervet foreløbigt for den kommende valgperiode. Hans Aare, Dan Poulsen og Roland Smits genvalgtes i ordinær turnus.

7. Valg af suppleant v. Jørgen Kjær.

Asbjørn Aare blev genvalgt.

8. Valg af revisor v. Hans Aare.

Genvalg af Niels Henning Johansen.

9. Valg af formand for Fiskeudvalg v. Jørgen Kjær.

Sam Christensen blev genvalgt.

10. Eventuelt v. Hans Aare.

Morten foreslog, at placeringen af foreningsaftenerne på ugedage varieres, så personer, der har arbejde på bestemte aftener i ugen, også har mulighed for at deltage. Formanden lovede at tage dette med i hans overvejelser.

Formanden oplyste, at han havde modtaget en klage fra Risø, efter der var fundet nogle skarver med afskårne bryster. Formanden pointerede, at noget sådant er med til at ødelægge jægeres omdømme i offentligheden, og opfordrede alle til at rydde op efter vore jagter.

Formanden informerede om kasserens tanker om udvikling af logo til foreningen.

Formanden kunne berette, at dirigentens væsentligste værktøj i embedet, dirigenthammeren, var fremstillet af den navnkundige Jyllinge-borger, ’Gunnar Tatol’, af et stykke egetræ, som han havde optaget fra den gamle broforbindelse over Værebro Å, Kanétbroen. Nationalmuseet har ved undersøgelse af træets årringe bestemt det til at være fældet ca. år 735.

Den smukke og eftertragtede Skarvpokal blev igen i år givet til Klaus Berner, som med 10 par ben sikrede sig dette enestående trofæ indstiftet af Jyllinge Fiskerihavn! Sam måtte med 5 par ben se sig slået i opløbet.

Formanden opfordrede alle til at tage del i skarvreguleringen og oplyste, at foreningens medlemmer er bemyndiget til at foretage regulering for medlemmer af Jyllinge Fiskeriforening. Regulering skal ske i tilknytning til fiskernes redskaber.

Finn Andersen har inviteret foreningens medlemmer på guidet tur i Dyrehaven. Nærmere om tidspunkt vil blive givet ved opslag på foreningens hus.

Formanden oplyste, at Venneforeningen for Jagt- og Skovbrugsmuseet har anmodet om at låne foreningens hus til et bestyrelsesmøde samt få en guidet tur på fjorden og til Eskildsø. –Leif Engsbye, der er bestyrelsesmedlem i museets Venneforening, orienterede om baggrunden for museets flytning til Gl. Estrup.

Dirigenten takkede for forholdsvis god ro og orden. Efter duelighedsprøven gik man ombord i de obligatoriske –og yderst velsmagende- finker med tilbehør samt foreningens genstande.

Ref. Dan Poulsen

Tilmelding til foreningens elektroniske informationsformidling kan ske til: dujardin@pc.dk