2015

Referat 2015
Jagtforeningen Jyllinge Holme, - Generalforsamling den 14. januar 2015
Formanden, Hans Aare bød velkommen til medlemmerne til den 74. generalforsamling, som blev holdt i Præstegårdsladen. Der var mødt 33 af foreningens medlemmer. Foreningen har nu 120 medlemmer, 91 jægere, 25 naturplejere og 4 æresmedlemmer. Formanden bekendtgjorde, at foreningen som følge af god økonomi var vært ved aftenens fortæring.

1. Valg af dirigent

Jørgen Kjær Larsen valgtes til dirigent. Dirigenten konstaterede, at forsamlingen var lovligt indvarslet.

2a. Formandens beretning v. Hans Aare.

Formanden konstaterede, at foreningen fra 1. januar står uden for Danmarks Jægerforbund, og formanden udtrykte tilfredshed med denne kendsgerning. Der synes at være oprør i Jægerforbundet ikke mindst forårsaget af beslutningen om at flytte hovedkontoret til Kalø.

I brugergruppen for Roskilde Fjord har hidtil siddet Leif Engsbye som repræsentant for DJ og Hans Aare som repræsentant for JJH. Da Leif Engsbye ikke længere er medlem af DJ udtræder han af brugergruppen, mens Hans Aare fortsat repræsenterer JJH. Hans Aare ser gerne et tæt samarbejde mellem jagtforeningerne rundt om fjorden og ser gerne en brugergruppe med repræsentanter for alle jagtforeningerne rundt om fjorden.

Nationalparken ’Skjoldungelandet’ er nu en realitet. JJH er repræsenteret i nationalparkrådet ved Hans Aare, og vores forening nyder stor respekt for vores naturpleje. Vi har stillet os til rådighed for rådgivnings- og informationsarbejde om naturpleje for andre organisationer omkring nationalparken.

Vi har i 2014 fået nyt hegn omkring Korskilde, samt mere græsning på trekanten mod vejen. Hegnet er opsat af Roskilde Kommune. Desværre har der gentagne gange været indbrud i vores skur til fårene, og vores lager af halm er brugt til afbrænding på bålpladsen umiddelbart nord for fårefolden.

Som alle véd, blev vores nye foreningshus på havnen indviet i sommer. I vintermånederne vil der blive holdt foreningsaftener den første mandag i måneden, og alle medlemmer er velkomne! Huset kan endvidere lånes af medlemmerne til arrangementer med et jagtligt indhold. Der betales ikke leje for lån af huset, og kasseren oplyser gerne nærmere om betingelserne.

Formanden opfordrede medlemmerne til at blive bedre jægere og overholde både de jagtetiske regler og jagtlovgivningen. Det hører til god tone, at man hilser på jagtkolleger, når man møder dem. Man går ikke på jagt 1. juledag, og man véd hvad det er for fugle, man afgiver skud til! – Betingelsen for at vi kan bevare jagten fremover er, at vi alle opfører os ordentligt som jægere.

Lørdag den 7. marts holdes ’plejedag’ på Eskilsø sammen med medlemmer af Naturfredningsforeningen. Det er en hyggelig arbejdsdag, hvor der bliver serveret ragout undervejs. Alle er hjerteligt velkomne til at deltage. Der er afgang fra foreningens hus på stranden kl 8:30.

Som den eneste art har sølvmågen god fremgang på Roskilde Fjord, og bestanden vurderes nu at udgøre 1.600 par. Sølvmågen er en stor belastning for andre arter, da de er hårde ved æg og unger. Det er uforståeligt, at man har fredet sølvmågen, men vi tager nu kontakt med vildtkonsulenten for området for at søge tilladelse til regulering af mågerne ved pensling af æg.

Til afslutning rettede formanden en tak til Dan Pode Poulsen, som nu holder 25 års jubilæum som medlem af foreningens bestyrelse. Dan har blandt andet været primus motor i starten af fårelauget for ca. 25 år siden.

2b. Beretning fra Flugtskydningsudvalget v. Sven Rasmussen.

Vi havde en hyggelig aften med skydevognen i august, og Hans Jørgen, Oddestensgården skal igen have en tak for at lægge plads til denne aktivitet.

JJH er ikke mere medlem af DJ, og vi har ikke fremover adgang til DJ’s skydevogne. Det aftaltes, at formanden undersøger, og vi kan låne skydevogn et andet sted, men hvis dette viser sig umuligt, vil denne aktivitet udgå af programmet.

Det blev oplyst, at medlemmer af JJH er meget velkomne som gæster til flugtskydning på Stenløse- Veksøs bane, der har åben hver mandag fra den 19. maj.

2c. Fiskeudvalg v. Hans Aare

Vi havde igen en god og hyggelig dag på fjorden og frokost ved Østskov. – Der blev dog ikke fanget så mange fisk, 69 i alt. Der var til gengæld godt med brændevin, og det fortaber sig derfor lidt i tågerne, hvem der vandt konkurrencen.

Mød op til denne dag i maj! Der er mulighed for medsejlads, hvis du ikke selv har båd. Din familie er også velkommen!

3. Regnskabet v. Palle Dujardin.

Regnskabet er revideret af foreningens revisorer og uddelt til medlemmerne. Regnskabet balancerede med et ordinært overskud på kr. 2.301 mod kr. 2.195 i 2013.

Kasseren berettede om kontrolbesøg af konsulent fra Fødevareerhverv, som skulle kontrollere størrelsen af det areal, som vi modtager støtte til, samt at de formelle betingelser for modtagelse af støtten er opfyldt. Vi har endnu ikke modtaget resultatet af hans vurderinger, og der kan derfor være en mindre usikkerhed om den støtte,

Som nævnt i formandens beretning har kommunen bekostet nyt hegn omkring Korskilde efter stormen Bodil.

Alle udgifter til materialer til istandsættelse af vores nye hus på havnen er udgiftsført i regnskabet. Vi har af 2 gange modtaget kr. 65.000 af kommunen til dette formål, så huset har alene kostet foreningen kr. 36.502 foruden omkring 1.300 frivillige arbejdstimer. – På spørgsmål fra forsamlingen kunne kasseren oplyse, at der fremover kun vil være meget begrænsede yderligere udgifter til huset. Elforbruget vil være lavt, og der er ikke indlagt vand. Når udgifterne til huset trækkes fra det ordinære overskud, viser regnskabet et samlet underskud på kr. 34.201, der dækkes af foreningens formue.

Forsamlingen godkendte det aflagte regnskab.

4. Indkomne forslag v. Hans Aare.

a) Bestyrelsen forslag til nye love som konsekvens af udmeldelsen af DJ.

Hans Aare redegjorde for ændringerne og påpegede, at der fremover ikke er forskel på de rettigheder som jægere og naturplejere har. HA gjorde endvidere opmærksom på bestemmelserne om foreningens opløsning, hvor det fremover vil gælde, at foreningens formue i så fald skal overdraget til menighedsrådet til brug for naturpleje på Holmene.

Der udspandt sig en drøftelse af risikoen for fjendtlig overtagelse af foreningen. Formanden påpegede, at foreningen ikke uden godkendelse kan optage medlemmer uden for Jyllinge og Gundsømagle, og risikoen for fjendtlig overtagelse må derfor vurderes at være meget begrænset.

Forslaget blev på denne baggrund vedtaget.

b) ForslagmodtagetfraJan:Udbuddet af lækre specialiteter til redeskjuls-arrangementethar efterhånden nået et niveau, hvor det er umuligt at prøve alt, hvilket er synd både for maden, kokkene og deltagerne. Det foreslås, at man fremover går sammen to-og-to og i fællesskab laver én ret til frokosten.

Forslaget blev vedtaget, og Jan blev valgt til ’madformand’ til redeskjulet, hvor tilmeldinger af retter skal ske til Jan.

c) Efter forslag fra bestyrelsen blev Ole Strand valgt til æresmedlem på baggrund af en meget lang årrækkes arbejde som kritisk revisor for foreningen.

5. Fastsættelse af kontingent og indskud v. Palle Dujardin.

Kontingentet foreslås uændret at udgøre kr. 150,- og indskud ligeledes uændret kr. 0,-. Forsamlingen godkendte indstillingen til kontingent og indskud.

6. Valg til bestyrelse v. Hans Aare

Sven, Palle og Jørgen genvalgtes i ordinær turnus.

Foreningens love indeholder mulighed for at antallet af bestyrelsesmedlemmer øges til 7. Bestyrelsen anbefalede, at vi benytter os af denne mulighed med henblik på at sikre kontinuitet ved det generationsskifte, der i de kommende år skal ske i bestyrelsen. Formanden foreslog på denne baggrund, at Sam Christensen indvælges i bestyrelsen. Forsamlingen vedtog forslaget.

7. Valg af suppleant v. Jørgen Kjær Larsen.

Charles Kjær Larsen blev genvalgt.

8. Valg af revisor v. Hans Aare.

Genvalg af Hans Erik Lund.

9. Valg af formand for Fiskeudvalg v. Hans Aare.

Det blev foreslået, at foreningens nye bestyrelsesmedlem, Sam, fik sit eget ressortområde som formand for fiskeudvalget. – Forslaget blev vedtaget..

10. Eventuelt v. Jørgen Kjær Larsen.

Skarvpokalen blev i år givet til Klaus Berner, som med kun 2 par ben sikrede sig dette enestående og eftertragtede trofæ!

Formanden opfordrede alle til at tage del i skavreguleringen og oplyste, at foreningens medlemmer er bemyndiget til at foretage regulering for medlemmer af Jyllinge Fiskeriforening. Regulering skal ske i tilknytning til fiskernes redskaber, og det er aftalt med fiskeren Egon, at han har kasteruser stående på Fjorden frem til 31. januar.

På spørgsmål fra forsamlingen kunne det oplyses, at foreningen gamle hus på stranden fremover vil blive anvendt til foderhus af fårelauget. Huset tilhører foreningen og ikke havnen (som det nye hus).

Per foreslog, at vi opfordrer Natteravnene til at rundere på stranden i den varme tid for at forhindre hærværk på vores installationer til fårene.

Det nye bestyrelsesmedlem, Sam Christensen, takkede for valget og præsenterede sig selv. Sam er ansat af kommunen som ’strandinspektør’, og Sam har boet i Jyllinge i 14 år. Sam har i foreningens regi blandt andet været aktiv med udvikling af hjemmeside.

Dirigenten kunne afslutningsvis berette, at hans væsentligste værktøj i embedet, dirigenthammeren, var fremstillet af den navnkundige Jyllinge-borger, ’Gunnar Tatol’, af et stykke egetræ, som han havde optaget fra den gamle broforbindelse over Værebro Å, Kanétbroen. Nationalmuseet har ved undersøgelse af træets årringe bestemt det til at være fældet ca. år 735

Dirigenten takkede for forholdsvis god ro og orden. Efter duelighedsprøven gik man ombord i de obligatoriske finker med tilbehør samt foreningens genstande.

Ref. Dan Poulsen

Tilmelding til foreningens elektroniske informationsformidling kan ske til: dujardin@pc.dk