2021

Referat 2021
Jagtforeningen Jyllinge Holme - Generalforsamling den 27. maj 2021


Formanden, Hans Aare bød velkommen til medlemmerne til foreningens 80. ordinære
generalforsamling, som blev holdt i Præstegårdsladen. Der var mødt 26 af foreningens medlemmer.
Formanden udtrykte glæde over det flotte medlemstal på 150 medlemmer, hvoraf 3 er
æresmedlemmer.

1. Valg af dirigent.
Jørgen Kjær Larsen blev valgt som dirigent. Dirigenten blev til afvikling af mødet udstyret med

dirigenthammeren fra Kanetbroen lavet af træ dateret tilbage til år 720 efter Kristi. Dirigenten
takkede for valget og konstaterede, at forsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Dirigenten oplyste at aftenens drikkevarer var på foreningens regning.

2a. Formandens beretning v. Hans Aare.

Tidsler på Lilleø:
Tidsler på Lilleø har været et stort problem, og Formanden har derfor afholdt møde med Nationalpark Skjoldungernes Land og Roskilde kommune. Det blev på mødet aftalt, at Roskilde kommune betaler slåning af tidsler i et par år. En entreprenør er fundet til opgaven, og arbejdet starter i juli, når fuglene er færdige med at ruge.

Tidslerne ser dog nu ud til at være i tilbagegang i forhold til tidligere. Formanden opfordrede
medlemmerne – og ikke mindst bestyrelsen – til at møde op næste gang foreningen indkalder til
tidselslåning. Der er rig mulighed for at anvende de spader foreningen har indkøbt, og sammen med indsatsen fra entreprenøren er der nu chance for at komme i bund med tidslerne på Lilleø. Udover at nyde det gode selskab fra foreningen medlemmer og en efterfølgende pølse og noget koldt at drikke.

Rotter på Lilleø:
Formanden orienterede, at fælder og gift glædeligvis har bevirket at Lilleø på nuværende tidspunkt ser ud til at være rottefri. Sam har gjort en fin indsats omkring dette.

Ræve og rotter på Eskilsø:
Formanden berettede at en han-ræv var kommet over isen i februar. Det var en meget snu ræv af slagsen, som flere gange er fanget på kamera i at kigge ind i rævefælden, men bestemt ikke er gået derind. Han-ræven fandt dog nu alligevel sit endeligt da den blev nedlagt af Formanden i april med et præcist riffelskud. Sam har fanget en del rotter i rævefælden. På grund af at Eskilsø har været rævefri i en længere periode er der nu 16 rådyr og over 100 harer samt et fantastisk fugleliv. Især bramgæs har gæstet øen i tusindvis i vinteren og foråret. Der er dog fortsat ingen udsigt til jagt på bramgæs.

Oliering af sølvmåge æg:
Antallet af sølvmågeæg er for nedadgående. Da foreningen startede med oliering af sølvmåge æg for fire år siden olierede foreningen ca. 1600. Den 27. maj 2021 (dvs. dagen for
generalforsamlingen) blev der olieret 916. I kraft af at der ikke er mink i Danmark i nær sammen grad som tidligere, har det også bevirket en nedgang i sølvmågerne, idet sølvmågerne har haft minkfoder som en væsentlig fødekilde. Edderfuglebestanden er glædeligvis eksploderet på Lilleø og Holmene som konsekvens heraf. For første gang i mange år er der opstået en hættemågekoloni på Lilleø med ca. 25 par hættemåger. Viben ruger nu også på Lilleø, men derimod er der ikke terner i samme omfang som tidligere på Lilleø. De færre terner kan måske skyldes det forhold, at der forankres mange både omkring Lilleø.

Arealbegrænsning på kron og dåhjorte:
Formanden berettede om bævertur til Arresø med Formanden for Vildtforvaltningsrådet. Absolut en naturoplevelse der kan anbefales.
Nye arealbegrænsninger er vedtaget af ministeren, således at der må skydes en kronhjort pr. 100 hektar og en dåhjort pr. 50 hektar, men ministeren tilføjer, at der skal mere til for at nå de mål forvaltningen har med hjortene.

Foreningens 80 års jubilæum:
Foreningens kommende 80 års jubilæum bliver afholdt på Fjordglimt (det gamle fjordmuseum i
Jyllinge) lørdag den 26 juni kl. 14.00.

I denne anledning har Hans Erik-Palle-Jørgen og Formanden skrevet en bog på 156 sider om
foreningen og det omkringliggende samfund. Bogen er krydret med billeder og anekdoter. Der vil blive udleveret en bog gratis pr. medlem, hvis man møder op til arrangementet. Der vil bliveserveret champagne og kransekage og Gregers kommer med fem-mand-orkester og spiller på horn.

Formanden berettede om Fjordens Dag, der i år bliver afholdt den 12. september 2021 fra kl. 12 – 16 på Jyllinge Fiskerihavn i samarbejde med Nationalpark Skjoldungernes Land. Der planlægges som vanligt mange aktiviteter, herunder fremvisning af fiskeredskaber og meget mere. Deltagerne har på Fjordens Dag mulighed for at stifte bekendtskab med fjordens fisk. Formanden glæder sig meget til dette og anbefalede foreningens medlemmer at deltage.

Forsamlingen tog Formandens beretning til efterretning med applaus.

2b. Beretning fra Fårelaug v. Britta Dujardin
I 2020 havde Fårelauget 35 får og ca. 50 lam. Vi plejer at sætte hovedparten af dyrene på Lilleø, men da bramgæssene havde spist al græsset på Lilleø, valgte vi kun at sætte ca. halvdelen af dyrene på Lilleø og beholdt den anden halvdel på Korskilde. Det gav for højt smittetryk på Korskilde, hvor alle dyrene blev inficeret med parasitter. Afføringsprøver fra dyrene viste, at de stort set fejlede alt, hvad får kan fejle. Misvækst og store dyrlægeregninger var resultatet, men heldigvis klarede dyrene på Lilleø sig godt.

For at få bugt med parasitterne på Korskilde skulle den ligge brak i et år, så vi skar besætningen ned til 21 moderdyr. Vi kunne heldigvis låne en græsmark på Tornhøjgaard. Det var rigtig fint, men også hårdt arbejde, idet vandet til dyrene skulle hentes på Spraglehøjgård.

Nu er der på Lilleø 21 får og 36 lam på Lilleø, dog med sparsomt græs.

Formanden spurgte til en ny pontonbåd, som skal bruges til at fragte dyrene til Lilleø. Palle tog
ordet og berettede, at der tidligere er anvendt joller til dette. Via Skjoldungelandet er der nu fundet en god pontonbåd, og der er lavet en god aftale, hvor Skjoldungelandet betaler for selve pontonbåden, og Foreningen bekoster grinder og låger. Pontonbåden skal ligge ved fast ved den sydlige mole på Fiskerihavnen.

2c. Fiskeudvalg v. Sam Christensen
Sam berettede om en herlig Hornfiskekonkurrence i maj, der blev indkaldt med kort varsel. 25
personer deltog i køligt men flot vejr. Der blev fanget masser af fisk, både hornfisk og flotte
ørreder.

Præmier blev der også uddelt for flotte fangster fx en ørred på 3,5 kg.

Det er stadig planen at afholde en makreldag. Den forventes at blive senere på sommeren, og der bliver indkaldt hertil.

2.d Hjemmeside v. Sam Christensen.
Foreningens hjemmeside findes på www.JyllingeHolme.dk - Hostmaster Sam berettede, at
hjemmesiden inkl. aktivitetsliste nu bliver opdateret efter at Corona lader til at tillade flere
aktiviteter. Katrine tilbød at hjælpe til med hjemmesiden, hvilket Sam sagde glad ja-tak til. Sam opfordrede alle medlemmer til at bidrage med historier eller fotos til hjemmesiden. Kontakt Sam, hvis du har egnet materiale. Der blev spurgt til, om der skulle oprettes en Facebook-side for Foreningen. Det var der ikke stemning for på nuværende tidspunkt, idet det bl.a. blev nævnt, at det er et stort arbejde at administrere og vedligeholde en Facebook-side.

2.e Rottebekæmpelse v. Sam Christensen.
Sam berettede, at der er betydeligt færre rotter på Lilleø. Tidligere i århundredet har der være voldsomt mange flere rotter på øerne. Så det er blevet meget bedre, og kommunerne går også mere ind i deres forpligtigelse i forhold til rottebekæmpelse.

Sam berettede yderligere, at Foreningen får meget ros fra Roskilde kommune og Nationalparken for Foreningens arbejde med rottebekæmpelse. Det gør indtryk hos biologer, hvordan fuglebestanden blomstrer på Eskilsø, og rottebekæmpelsen er en del af dette.

3. Regnskabet v. Palle Dujardin
Palle berettede at regnskabet er revideret af foreningens revisorer og udleveret til medlemmerne.
Regnskabet for 2020 viser et overskud på 17.214 kr. mod 11.051 kr. i 2019. Der er ingen
overraskelser i regnskabet, der viser en stigning i indtægter på ca. 3.000 kr. og et fald i udgifter på ca. 3.000 kr. Stigningen i medlemstallet er fortsat efter regnskabsåret, så vi i dag er 150 medlemmer. Palle orienterede om, at Foreningen i 2020 desværre har mistet et æresmedlem, idet Ole Strand er gået bort. Det betyder at Foreningen nu har 3 æresmedlemmer.

Palle berettede yderligere, at Fårelauget har modtaget et bidrag fra Jagtforeningen svarende til halvdelen af de offentlige tilskud, som Fårelaugets afgræsning tjener hjem til Jagtforeningen. Palle berettede yderligere, at Fårelaugets økonomi bliver styrket af, at fårenes garvede skind sælges.

Palle berettede, at det forventes, at der kommer ca. 45.000 kr. i tilskud til Foreningens kommende bog, hvilket stort set svarer til de omkostninger, der bliver til trykningen af bogen.

Palle afsluttede med at minde forsamlingen om, at betingelsen for Foreningens modtagelse af de offentlige tilskud er, at Lilleø holdes fri for tidsler og brændenælder, og at denne aktivitet således er særdeles vigtig for Foreningens økonomi.

Forsamlingen godkendte det aflagte regnskab med applaus.


4. Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag var modtaget til dette års generalforsamling.


5. Fastsættelse af kontingent og indskud v. Palle Dujardin.
Kontingentet foreslås at udgøre uændret kr. 200,- Indskud foreslås uændret at udgøre kr. 0,-.

Forsamlingen godkendte indstillingen til kontingent og indskud.


6. Valg til bestyrelse v. Hans Aare.
På valg var Sam Christensen, Jørgen Kjær Larsen og Palle Dujardin og Sven Rasmussen. Sam,
Jørgen og Palle ønskede at genopstille og blev genvalgt af forsamlingen.

Sven har valgt at trække sig fra bestyrelsen. Formanden takkede personligt for Sven´s store indsats i Foreningens aktiviteter igennem årene. Formanden udtrykte håb og forventning til at Sven´s uundværlige indsats vil fortsætte i mange år endnu.

Bestyrelsen foreslog på den baggrund at suppleant Anders Ejlekær indtræder i bestyrelsen. Dette blev accepteret af forsamlingen med applaus og Anders takkede for valget.

7. Valg af suppleant v. Hans Aare.
Claus Berner har valgt at trække sig som suppleant. Asbjørn Aare, Peter Basland og Thorbjørn Schrøder er indstillet som suppleanter og blev genvalgt af forsamlingen.


8. Valg af revisor v. Jørgen.
På valg var Hans Erik Lund, der blev genvalgt.

9. Valg af formand for Fiskeudvalg v. Hans Aare.
Sam Christensen blev genvalgt som formand for Fiskeudvalget. Anders blev ligeledes genvalgt til udvalget.

10. Eventuelt
Den smukke og eftertragtede Skarvpokal forblev fortsat hos Carsten Dahl som med 8 par ben
sikrede sig endnu et år med dette enestående trofæ indstiftet af Jyllinge Fiskerihavn.

Den ligeledes smukke og eftertragtede Sølvmågepokal forblev fortsat hos Carsten Dahl som med 9 par ben sikrede sig endnu et år med dette enestående trofæ indstiftet af Jagtforeningen Jyllinge Holme.

Der blev spurgt til, hvem der har sat skilt op på Lilleø. Og svaret er, at det er Nationalpark
Skjoldungernes Land redigeret af formanden for jagtforeningen.

Der blev spurgt til, om man på Foreningens hjemmeside kunne opfordre jægerne til at tage deres tomme patronhylstre med hjem fra Holmene.

Det blev fortalt at en jæger i Sengeløse havde fået et billede af mårhund på sit jagtkamera.
Dirigenten takkede for god ro og orden.

Ref. Claus Berner

Få sendt foreningsmeddelelser direkte til din mail! Tilmelding til foreningens elektroniske
informationsformidling kan ske til: jyllingeholme@outlook.dk