2017

Referat 2017
Jagtforeningen Jyllinge Holme, - Generalforsamling den 12. januar 2017Formanden, Hans Aare bød velkommen til medlemmerne til foreningens 76. ordinære generalforsamling, som blev holdt i Præstegårdsladen. Der var mødt 35 af foreningens medlemmer, som nu tæller 136 medlemmer – en fremgang på 12 medlemmer i det seneste år. Medlemstallet har aldrig været højere.1. Valg af dirigent.

Jørrgen Kjær Larsen valgtes til dirigent og blev til afvikling af mødet udstyret med dirigenthammeren fra Kornétbroen. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at forsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Dirigenten oplyste endvidere, at som følge af foreningens gode økonomi, var aftenens fortæring på foreningens regning.2a. Formandens beretning v. Hans Aare.

Formanden indledte med mindeord for 2 af foreningens medlemmer, som døde i 2016: Ole Struve og æresmedlem, tidligere bestyrelsesmedlem Pouls Drewes Nielsen. Formanden citerede til afslutning digtet ’Fjorden’.

Vi har nu flere aktive medlemmer en nogensinde, og formanden fandt det på sin plads at minde forsamlingen om jagtlovens bestemmelser vedrørende hunde: at jagthund skal medbringes ved jagt på land, mens jagt fra pram kan udføres uden hund. Formanden oplyste endvidere, at foreningen ikke vil tolerere, at der drives jagt på foreningens område med ulovlige våben, herunder halvautomatiske bøsser med plads til mere end 2 patroner.

Foreningen forventer, at jægere, som driver jagt på Holmene, også deltager i pasningen af området og møder op til tidselslåning. Der er udsendt aktivitetsliste, hvoraf tidspunkterne fremgår, og der er i øvrigt tale om nogle timers hyggeligt samvær med efterfølgende servering af grillpølser mv. på ’Cafe Pølsepinden’. Vi kan kun drive jagt på Holmene, fordi vi har forpligtet os til at pleje området. Alle bør derfor deltage i arbejdet med naturpleje.  

Sølvmågen er fortsat fredet, men DJ har erkendt, at fredningen var en fejltagelse, og arbejder nu på at få den hævet. Tidsrammen for dette er dog uvis. – I mellemtiden har foreningen fået tilladelse til at regulere sølvmågen ved oliering af deres æg. Metoden er effektiv, og foreningen har i det seneste forår olieret ca. 1.500 sølvmågeæg. Københavns Universitet driver et forskningsprojekt, hvor effekten af foreningens arbejde med regulering af sølvmåger undersøges.

2016 var et rigtigt godt jagt-år med mange krikænder og pibeænder.

Formanden fandt det glædeligt, at foreningens nye hus i fiskerihavnen bruges flittigt. Der er tale om brug til både foreningsarrangementer og private arrangementer, men vi søger dog at trække en grænse, således at arrangementer skal have en vis forbindelse til foreningens aktiviteter eller til foreningens medlemmer. Naturstyrelsens vildtkonsulent har fået tilladelse til at bruge huset til et arrangement i februar. – Formanden takkede Jørgen og Palle for deres arbejde med administration af huset.

Der har i trækperioderne været masser af bramgæs på fjorden og på Lilleø. I 2016 indebar det, at gæssene nedgræssede Lilleø i maj måned, og at udsætningen af fårene derfor måtte udskydes 3-4 uger. Til gengæld efterlod det store antal gæs en god mængde gødning, som vi i henhold til reservatbestemmelserne ikke må tilføre på anden måde.  

Den 1. juli 2016 trådte en ny Knivlov i kraft, som er knapt så restriktiv som tidligere. Det er nu lovligt at medbringe kniv med et blad på op til 7 cm, hvis den skal anvendes til et lovligt formål. Man må dog fortsat ikke medføre kniv på offentlige steder.

Der indføres nye jagttider på kronvildt i 2017 (kalv: 1/9-28/2, spidshjort og hind: 1/9-31/1, hjort: 16/10-31/12). Der er endvidere forslag om forbud mod nedfodring af vildt med jagt for øje, forbud mod jagt i umiddelbar nærhed af foderplads, forbud mod brug af valset korn til fodring af vildt samt indførelse af afstandskrav til skydetårne på 130 meter til nabo og foderplads.

Knud Vest oplyste, at han efter at have været stærkt plaget af bramgæssene, som i foråret optrådte i flokke på 4-6.000, havde fået tilladelse til regulering af 50 gæs om dagen.

Forsamlingen tog formandens beretning til efterretning.


2b. Beretning fra Fårelaug v. Britta Dujardin

Fårelauget har siden sidste generalforsamling kunnet indvie den nye læmmestald med depotrum. En stor tak til alle, der har medvirket med frivillig arbejdskraft. Det er nu en stor fornøjelse at komme i den nye stald.

Lauget indviede stalden ved et åbent-hus-arrangement for offentligheden, hvilket blev en stor succes med mere end 100 gæster.

Som følge af de mange bramgæs på Lilleø, måtte udsætningen af får og lam i år –som nævnt i formandens beretning- udskydes i op mod 4 uger.

Britta oplyste, at alle er velkomne til laugets arrangementer, og oplyste endvidere, at lauget er åbent for optagelse af nye medlemmer. Det er muligt at indtræde med halv eller hel deltagelse, hvor udbyttet er henholdsvis et halvt eller et helt lam og hvor arbejdsforpligtelsen er afstemt efter dette. - Kontakt Britta, hvis du er interesseret i at blive optaget i fårelauget.

John Larsen hilste det meget velkomment, at interessen og opbakningen til møderne i jagtforeningen og fårelauget i dag er betydeligt større, end da han blev medlem af foreningen.

Palle Dujardin oplyste, at jagtforeningens aktivitetsliste i år er udvidet med de aktiviteter i fårelauget, som kan være interessante for andre end laugets medlemmer. Alle er velkomne!

Jørgen oplyste, at depotbygningen nu er næsten færdig og klar til indvielse.

Formanden takkede Roskilde Kommune for et godt samarbejde omkring opførelse af stalden og takkede for tilsagnet om betaling af ny hegning af grunden.2c. Fiskeudvalg v. Sam Christensen

Vi havde igen en god og hyggelig dag ved hornfiskekonkurrencen på fjorden med frokost ved Østskov. Indvejningen fandt sted ved foreningens gamle hus på stranden. Hans Aare vandt Ørredpokalen, mens Jørgen Aare vandt Hornfiskepokalen.

Der ventes også 1 2017 mange sponsorpræmier, blandt andet hundefoder fra Stjernedal Kennel. Mød op til denne spændende dag! Medbring alene fiskegrej og redningsvest, og du kan få medsejlads, hvis du ikke selv har båd. Din familie er også velkommen!2.d Hjemmeside v. Sam Christensen.

Foreningens hjemmeside findes påwww.JyllingeHolme.dk Siden har nu haft 60.000 ’klik’, hvoraf 15.000 det seneste år.

Alle medlemmer opfordres til at bidrage med historier eller fotos til hjemmesiden. Kontakt Sam, hvis du har egnet materiale.

På spørgsmål fra forsamlingen vedrørende oprettelse af Facebook-gruppe hvor også kalenderen kan lægges op, oplyste Sam, at han vil arbejde videre med denne ide.

 

3. Regnskabet v. Palle Dujardin

Regnskabet er revideret af foreningens revisorer og uddelt til medlemmerne. Regnskabet balancerede med et ordinært overskud på kr. 3.615 mod kr. 3.203 i 2015.

Foreningens bestyrelse har fundet det hensigtsmæssigt at ændre vurderingsprincippet for foreningens aktiver, hvorefter foreningens gamle hus på standen er fuldt nedskrevet, og udgifter til opførelse af læmmestald føres over driften. Endvidere medtages fremtidige udbetalinger af landbrugsstøtte først ved udbetalingen. Der er som følge af disse forhold registreret ekstraordinære udgifter i 2016 på kr. 64.806 således at årets resultat udgør et underskud på kr. 61.191.

Der har været afholdt materialeudgifter på kr. 173.228 til opførelse af den nye læmmestald og depotrum. Der har været ydet støtte fra 15. Juni Fonden med kr. 135.000 og støtte fra Roskilde Kommune med kr. 22.422. Projektet havde ikke kunnet gennemføres uden denne støtte – jagtforeningen siger mange tak.

Foreningens egenkapital er ved udgangen af 2016 opgjort til kr. 130.227. Foreningen har ikke gæld.

Forsamlingen godkendte det aflagte regnskab.

Efter spørgsmål fra John Larsen kunne Jørgen K. oplyse, at foreningen i 2016 ikke har anvendt korn til fodring af fugle.


4. Indkomne forslag v. Hans Aare.

Foreningens bestyrelse indstillede, at medlem Kurt Larsen optages som æresmedlem.

Formanden begrundede indstillingen med, at Kurt gennem en meget lang årrække har været medlem af vores forening. Selvom Kurt nu har lagt jagten på hylden, er han fortsat blandt dem, der oftest møder op, når der er brug for en hånd. Kurt deltager i vore byggeprojekter, i strandrensning og tidselslåning, er grillmester til Sankt Hans og står for serveringen i Cafe Pølsepinden. Kurt er altid i godt humør og klar til at hjælpe, når det er nødvendigt.

Forsamlingen bifaldt med applaus bestyrelsens forslag, og formanden udleverede det smukke æresmedlemsbevis i glas og ramme til det nybagte æresmedlem.


5. Fastsættelse af kontingent og indskud v. Palle Dujardin.

Kontingentet foreslås forøget med kr. 50 til kr. 200,- Indskud foreslås uændret at udgøre kr. 0,-. Forsamlingen godkendte indstillingen til kontingent og indskud.6. Valg til bestyrelse v. Hans Aare.

Genvalg af: Jørgen Kjær Larsen, Palle Dujardin, Sam Christensen og Sven Rasmussen.


7. Valg af suppleant v. Jørgen Kjær Larsen.

Charles Kjær Larsen blev genvalgt.8. Valg af revisor v. Hans Aare.

Genvalg af Hans Erik Lund.9. Valg af formand for Fiskeudvalg v. Jørgen Kjær Larsen.

Sam Christensen blev genvalgt.10. Eventuelt v. Hans Aare.

Formanden kunne berette fra rævejagten fra Eskildsø, at der nu i en 5-årig periode er nedlagt 30 ræve, hvoraf 6 ræve blev nedlagt i efteråret. Mange ræve svømmer over. Det er konstateret på vildtkamera, at endnu en ræv er kommet over inden jul, så der er fortsat ræv på Eskildsø. – Medlemmer, som ønsker at jage ræv, kan kontakte formanden. Der er tale om en dejlig jagt i februar og marts.

Palle Dujardin mindede om foreningsaftenerne: i februar underholder formanden med historier om jagten på Roskilde Fjord gennem et langt jægerliv, og i marts vil Jørgen Kjær Larsen indvie interesserede i alle hemmelighederne ved fremstilling af chokolade – og måske vil der blive givet smagsprøver. – Første tirsdag i måneden er foreningsaften.

Poul Andersen oplyste, at han ved flere lejligheder havde konstateret grævling omkring Jyllinge. Formanden mente, at grævlingen generelt er i god fremgang, og at der er en pæn bestand i vores område. Grævlingen er dog nat-aktiv, og det er derfor sjældent, vi træffer den.

Jørgen berettede fra Fårelaugets åbent-hus arrangement, som havde været en stor succes. Lauget havde fået 2 nye medlemmer på denne dag.

Den smukke og eftertragtede Skarvpokal blev igen i år givet til Klaus Berner, som med kun 4 par ben sikrede sig dette enestående og smukke trofæ indstiftet af Jyllinge Fiskerihavn!

Formanden opfordrede alle til at tage del i skarvreguleringen og oplyste, at foreningens medlemmer er bemyndiget til at foretage regulering for medlemmer af Jyllinge Fiskeriforening. Regulering skal ske i tilknytning til fiskernes redskaber.

Dirigenten takkede for forholdsvis god ro og orden. Efter duelighedsprøven gik man ombord i de obligatoriske –og yderst velsmagende- finker med tilbehør samt foreningens genstande. Tak til Jesper for arbejdet med finkerne!Ref. Dan PoulsenFå sendt foreningsmeddelelser direkte til din mail! Tilmelding til foreningens elektroniske informationsformidling kan ske til:   jyllingeholme@outlook.dk