2014

Referat 2014
Jagtforeningen Jyllinge Holme, - Generalforsamling den 9. januar 2014

Formanden, Hans Aare bød velkommen til medlemmerne til den 73. GF., som blev holdt i Præstegårdsladen. Der var mødt 43 af foreningens medlemmer, som består af 87 jægere og 29 naturplejere. Formanden bekendtgjorde, at foreningen som følge af god økonomi var vært ved aftenens fortæring.

Formanden sagde mindeord om Flemming Hansen. Flemming var gennem en årrække bestyrelsesmedlem i JJH og var inkarneret jæger og fisker. Formanden oplæste FJORDEN.

1. Valg af dirigent

Jørgen Kjær Larsen valgtes til dirigent. Dirigenten konstaterede, at forsamlingen var lovligt indvarslet. Dirigenten oplyste, at foreningens naturplejere ikke har stemmeret på mødet.

2a. Formandens beretning v. Hans Aare.

Formanden berettede fra årets redeskjul i marts, hvor medlemmerne tager på holmene og rydder op efter vinteren samt opfører skjul af juletræer til dækning for ænderne. Efterfølgende afholdes en frokost med medbragte specialiteter. Tak til Britta og Palle for at have lagt hus til i år.

Da der blev udsat får og lam fik foreningen besøg af Roskildes borgmester, Joy Mogensen, som var meget interesseret i fuglene og vores arbejde for naturpleje.

Senere på året gæstede fødevareminister Mette Gjerskov vores forening. Ministeren var inviteret i anledning af, at Folketinget behandlede forslag om stop for EU-tilskud til foreninger. Ministeren roste efter besøget JJH og erklærede, at hun ikke havde ønske om at stoppe støtte til initiativer, som det der bliver udvist i JJH. Forslaget er senere trukket tilbage.

Der blev som tidligere år slået tidsler og brændenælder på Lilleø ved flere lejligheder. Der blev serveret grillpølser direkte fra vaskemaskine af pølsemestrene Knud og Jørgen. Fremover bliver det Sam og Jens, som står for arrangementet. Mød op til disse hyggelige aftener og hjælp med at pleje vores område.

Sam har udviklet ny hjemmeside til Foreningen. Tak til Sam for det store arbejde. Den nye hjemmeside har været medvirkende til, at foreningen har haft medlemstilgang.

Medlemmerne skal være opmærksomme på, at ved jagt på fugle fra Holmene skal egnet apporterende hund anvendes. Dette gælder ikke ved jagt fra skydepram. Hvis du er i tvivl om reglerne, så køb en pram og brug den til jagten.

Foreningen har erhvervet brugsretten til et hus på havnen. Huset er købt af Mogens Rasmussen for kr. 20.000 og derefter overdraget til I/S Jyllinge Fiskerihavn, idet der samtidigt er indgået aftale om, at foreningen fremover har brugsretten. En kreds af medlemmer er nu i gang med at istandsætte huset, som fremover til blive brugt til medlemsaftener, redeskjulsfrokost mv. Der indrettes endvidere små aflukker, som kan stilles til rådighed for medlemmerne til opbevaring af grej.

Året er gået godt i fårelauget. Som følge af den meget tørre sommer var tilvæksten på lammene meget lille. Laugets arbejde er en forudsætning for opretholdelse af forpagtningsaftalen om holmene samt erhvervelse af tilskud fra EU.

Det lykkedes os sidste vinter at få medhold i en klage til Kystdirektoratet i en høring foranlediget af, at ejeren af Østby Skalleværk ønskede at indrette lystbådehavn på stedet. Ejeren fik frist til 17/12 2013 til at fjerne havnen, men dette er endnu ikke sket. Vi fik i vores klage medhold af transportminister Henrik Dam Kristensen.

I oktober blev der holdt borger- og lodsejerhøring i anledning af planerne om oprettelse af Nationalpark Skjoldungelandet. Der viste sig at være betydelige interessemodsætninger mellem initiativtagerne og lodsejerne, og der har efterfølgende vær stilhed om dette projekt.

Efterårets storme ødelagde vores hegn på Korskilde, og vi rykker det nu 10 meter længere op ad skrænten. Samtidigt har vi aftalt med kommunen, at vi også kan afgræsse trekanten ved de gule huse.

2b. Beretning fra Flugtskydningsudvalget v. Sven Rasmussen.

Igen et godt arrangement med DJ’s skydevogn på områdets flotteste skydebane hos Niels Jørgen! - men vi måtte desværre sige ’nej’ til flere medlemmer. Så tilmeld dig snarest muligt! Prisen for deltagelse er i 2014 kr. 120 + kr. 30 for en kasse patroner. Tag eventuelt dine egne patroner med, og få dem afprøvet med hensyn til hastighed og træfbillede på en papirskive. Sven R. oplyser, om der er ledige pladser i august.

2c. Fiskeudvalg v. Hans Aare

Vi havde en god og hyggelig dag på fjorden og frokost på Eskildsø. – Der blev dog ikke fanget så mange fisk.

Mød op til denne dag i maj! Der er mulighed for medsejlads, hvis du ikke selv har båd.

3. Regnskabet v. Palle Dujardin.

Regnskabet er revideret af foreningens revisorer og udsendt til medlemmerne. Regnskabet balancerede med et overskud på kr. 2.195 mod kr. 20.615 i 2012. Faldet i resultater er bl.a. foranlediget af, at foreningen i 2013 har købt telt til sommerarrangementerne samt har startet afskrivning på foreningens hus. Foreningen har en egenkapital på kr. 217.658, og formanden forklarede, at dette var nødvendigt, blandt andet som følge at kravet om tilbagebetaling af EU midler, hvis vi får problemer med afgræsningen. Regnskabet blev taget til efterretning af forsamlingen.

På spørgsmål fra forsamlingen oplyste kassereren, at teltet kan lejes af medlemmerne til private arrangementer for kr. 1.000.

4. Indkomne forslag v. Hans Aare.

Hans Aare redegjorde for bestyrelsens forslag om, at JJH udmelder sig af Danmarks Jægerforbund. - Bestyrelsen finder, at den nye formand i udpræget grad har svigtet jagten og jægerne. - Vi mister jagt. – Et vanvittigt prestigeprojekt til 60 mio. kr. indretning af nyt DJ hovedkontor trækker forbundet væk fra de besluttende myndigheder i hovedstaden, men dog tæt på formandens bopæl. – Sagen om hovedkontoret er ’lusket’ igennem, uden involvering af medlemmerne. – Formand og

direktør har bevilget dem selv lønninger over niveauet for ministergager med 11⁄2 mio. kr. til hver samt fri bil.- Personalesituationen i DJ er dybt kritisabel.
DJ arbejder kun politisk uden hensyn den biologiske virkelighed: Duejagten er udskudt til 1/11. Råger er nu fredet. Og sidst er sølvmågen fredet!

Det er bestyrelsens opfattelse, at foreningen vil stå stærkere og mere troværdig uden for DJ end som en del af forbundet, og der er alle tegn på, at lokalforeninger i en årrække ikke vil få støtte af forbundet, som vil være optaget af flytningen til Jylland. En udmeldelse af DJ vil ikke være til hinder for, at JJH samarbejder med andre foreninger omkring fjorden i spørgsmål omkring fredninger, lokale jagttider mm., ligesom vi gjorde det i 1993, da DJ solgte jagten på fjorden.

Afstemningen holdes som en skriftlig afstemning som afsluttes den 31. januar 2014. Forslaget skal støttes af 2/3 af alle aktive medlemmer for at blive gennemført, og udmeldelsen af DJ vil i givet fald træde i kraft den 1. januar 2015, og kontingentet til DJ vil bortfalde. Formanden oplyste, at de som fortsat ønsker at have tilknytning til DJ – eventuelt for fortsat at kunne modtage JÆGER - kan indmelde sig i én af naboforeningerne eller som direkte medlem i DJ.

I den efterfølgende debat om forslaget udtrykte Leif Engsbye enighed i mange af de synspunkter, som var fremlagt af formanden.

Knud Vest var ligeledes enig i mange af synspunkterne, men ønskede ikke at støtte forslaget idet man med en udmeldelse sætter sig uden for mulighederne for at have indflydelse. KV opfordrede i stedet bestyrelsen til at samle de sjællandske foreninger i protest mod landsformanden og hovedbestyrelsen. Hans Erik Andersen ønskede ligeledes ikke at støtte forslaget, da det betyder, at man ikke længere modtager JÆGER, og vi ikke vil have adgang til skydevognen.

Der blev på mødet afleveret stemmer som viste 27 medlemmer for forslaget og 4 i mod.

5. Fastsættelse af kontingent og indskud v. Palle Dujardin.

Kontingentet består af dels kontingent til Danmarks Jægerforbund, dels kontingent til Jagtforeningen Jyllinge Holme. Bestyrelsen indstillede, at kontingentsatsen til JJH ændres fra kr. 135 til kr. 150. i det kommende år, og at der forsat ikke skal betales indskud.

Forsamlingen godkendte indstillingen til kontingent med applaus.

6. Valg til bestyrelse v. Hans Aare

Hans Aare, Dan Poulsen og Roland Smits genvalgtes i ordinær turnus.

7. Valg af suppleant v. Hans Aare.

Asbjørn Aare genvalgtes som suppleant, da han ikke havde fundet det nødvendigt at møde.

8. Valg af revisor v. Hans Aare.

Genvalg af Niels Henning Johansen.

9. Valg af formænd for flugtskydningsudvalg og Fiskeudvalg v. Hans Aare.

Genvalg på alle poster i Flugtskydningsudvalg og Fiskeudvalg.

10. Eventuelt v. Jørgen Kjær Larsen.

Jørgen lykønskede Hans Aare med den netop overståede 70-årsdag og overrakte i anledningen en flaske eliksir fra foreningen.

Skarvpokalen kunne ikke uddeles, da sidste års vinder, Sven Rasmussen havde glemt såvel pokal som nye ben. Da der ikke meldte sig andre udfordrere, besluttedes det, at Sven skulle straffes med at have pokalen stående på kaminhylden endnu et år.

Jørgen Kjær kunne fremvise 3 par sølvmågeben, og blev med dette beskedne antal årets vinder af sølvmågepokalen. Det drøftedes, om uddelingen af pokalen fremover skal indstilles i lyset af fredningen af sølvmågen. Der var fra forsamlingen forslag om, at ændre pokalen til en sølvmåge- reguleringspokal, da der stadig er stort behov for reduktion af sølvmågerne. ’

Dirigenten takkede for forholdsvis god ro og orden. Efter duelighedsprøven gik man ombord i de obligatoriske finker med tilbehør samt foreningens genstande.

Ref. Dan Poulsen

Sidste nyt:

Afstemningen om JJH’s udmeldelse af Danmarks Jægerforbund afsluttedes den 31. januar 2014. Bestyrelsen oplyser, at afstemningsresultater blev som følger:

76 % stemte for forslaget, 17 % stemte imod, 1 % stemte blankt og 6 % af de stemmeberettigede medlemmer undlod at stemme.

I konsekvens af afstemningens resultat har foreningens bestyrelse udmeldt foreningen af Danmarks Jægerforbund med virkning fra 1. januar 2015.

Tilmelding til foreningens elektroniske informationsformidling kan ske til: dujardin@pc.dk