2023

Referat 2023

Jagtforeningen Jyllinge Holme - Generalforsamling den 11. januar 2023

Formanden, Hans Aare, ringede med klokken og indledte dermed dette års ordinære generalforsamling (nr. 82 i rækken), som atter blev holdt i Præstegårdsladen.

Aftenens drikkevarer var på foreningens regning, og de senere serverede finker var sponseret af Kvicklyslagteren. Thorbjørn Schrøder sørgede for anretning og servering.
Tak til Kvickly og til Thorbjørn.

Før generalforsamlingen startede formelt, bød Hans Aare velkommen til de 30 fremmødte medlemmer, og gjorde dernæst opmærksom på, at Jagtforeningens fane havde 150-års jubilæum i år. Deltagerne rejste sig på formandens opfordring og hyldede fanen med en skål.


1. Valg af dirigent.  

Jørgen Kjær Larsen blev valgt som dirigent med applaus. Dirigenten takkede for valget, selvom han mente, at det måske snart var nogen andres tur til dette hverv. Herefter konstaterede dirigenten, at forsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

2a. Formandens beretning v. Hans Aare.

 Bramgåseseminar 8. marts 2022 i Odense:

Formanden og Sam var dagen før sidste års generalforsamling på Bramgåseseminar arrangeret af Miljøstyrelsen(MST) og personligt indbudt af Jan Eriksen, formand for Vildtforvaltningsrådet. Deltagerne var Naturstyrelsen, Vildtforvsaltningsrådet, repræsentanter for landmænd og jægere m.fl.
Danmarks Jægerforbund skuffede, idet de ingen indlæg havde på seminaret. MST indledte med at udtale, at der aldrig vil blive givet tilladelse til regulering af bramgæs uden for dyrkede arealer.
Der var blandt meget andet indlæg om ”birdstrikes” forårsaget af bramgæs ved lufthavne, som også kan forstærkes af at nærliggende bønder fx sår hvede og raps og andre gode sager for bramgæssene; i den forbindelse var der kommet et forslag frem om at fx Kastrup Lufthavn kunne forpagte arealerne rundt om lufthavnen.
Hans Aare spurgte MST om det, at man ikke må regulere bramgæs på udyrkede arealer er et EU-direktiv – MST har ikke svaret endnu!
Hans Aare sluttede med at udtrykke, at det er ærgerligt, at der ikke er lydhørhed, fx er der i år ca. 5.000 bramgæs på Eskilsø, som er helt nedbidt (men kun få på Lilleø, hvorfor vides ikke).

 Oliering af sølvmåge æg:

Sølvmågen er i tilbagegang på Jyllinge Holme. Olieringen af sølvmågeæg foregår ca. tre gange pr. år.
Der blev i 2022 olieret ca. 900 æg. Da man startede olieringen for ca. 7 år siden, blev der olieret 1500-1600 æg.
Nedgangen i antallet af sølvmåger er væsentligt for de jordrugende strandfugle på Lilleø og Holmene. Oliering af sølvmågeæg for at beskytte strandfugle finder fx også sted i Frederikshavn, ved Vadehavet og ved Guldborg, kunne formanden fortælle.

 Øvrigt omkring fugleliv omkring Holmene og Lilleø:

Formanden havde som altid gransket i tilgængelig viden om antallet af ynglefugle på Roskilde Fjord og kunne fortælle at:
Edderfuglen er gået frem, knopsvanen er gået frem, der er talt 56 svaneunger i området omkring Jyllinge. Tidligere ynglede op mod 1.000 par hættemåger, også på Tobak, Yderste og Flæng. Hættemågen er gået tilbage, men der var hættemågekoloni på Lilleø i 2022, ca. 200 par, med en koloni under ”Pølsepinden” antageligt dem fra Eskilsø, fra året før, der er rykket til Lilleø. Derudover yngler også fjord- og havternen, og klyden på Lilleø og Holmene.

Skarven har været i tilbagegang, men vi burde kunne skyde nogle flere. I år var rapporteret 13 stk. i forbindelse med reguleringstilladelsen.

 Bukkepral:

I det forgangne var der til bukkepral ved bukkepremieren ved Jagtforeningens hus, der var to bukke. Det var Jørgen Kjær og Anders Ejlekær, der var de glade pralere. Formanden var desværre ikke til stede, men skød selv en fin seksender på Fanø.

 Rådsmedlem i Nationalparken:

Vi har et rådsmedlem i Nationalparken, det er formanden selv, fortalte Hans Aare. Der er afholdt fem møder. Der er et meget spændende projekt i vente på et Sjællandsk gods, og i foråret blev afholdt en meget interessant 3-dages inspirationstur til 3 svenske nationalparker, som er meget forskellige fra, hvordan vi kender dem herhjemme.

Formanden kunne fortælle, at bestyrelsen for Nationalparken går af til marts og ikke kan genvælges. På samme tid går Rådet også af, men kan i modsætning til bestyrelsen godt genvælges. Anders Bülow fra Vildtforvaltningsrådet har udtrykt ønske om, at Jagtforeningen Jyllinge Holme stadig repræsenteres. Der er mulighed for at vælges ind igen i perioder af 4 år.

 Om jagten på Holmene:

Formanden berettede at jagten var startet op med mange pibeænder set af jægerne, men at jagttrykket på Holmene havde været meget intenst i oktober og starten af november og var ved at blive for stort (Dog kan indtrykket af skud over Fjorden blive forstyrret af jagt inde på land i vandhullerne på modsatte side. Hvis vinden er ”rigtig”, kan det ikke høres om der skydes på Holmene eller på land på den anden side).

Videre gjorde Formanden opmærksom på, er vi ca. 160 medlemmer og det enkelte medlem gerne må begrænse sig lidt, fx til én dag pr. uge.
Formanden fortsatte omkring jagten på Holmene med at gøre opmærksom på, at man, især i starten af sæsonen, skal tøjre sin båd ved de opsatte pæle. Der er pæle på Langholm, Flæng, Yderste og Tobak. Sørger man for at lægge sin båd her, viser man hensyn til sine medjægere og ødelægger ikke jagten for nogen. Alle kan være der, når der ikke ligger både og flyder over det hele.
Fremmede jægere fra Hornsherredsiden har drevet ulovlig jagt i stigende grad. Der er også registreret brug af ulovlig halvautomat. Begge dele skal have konsekvenser.
Derfor har bestyrelsen besluttet, at der indføres et fysisk jagtkort, så vi ved fremvisning af dette kan præsentere os for hinanden ved jagt på Holmene. Der vil blive arrangeret et par dage, hvor aktive jægere, kan hente deres Jagtkort i Jagtforeningens hus; derved fås også et bedre overblik over, hvor mange medlemmer, der driver jagt på Holmene. Nærmere om dette, senere på mail.
Med hensyn til at anvende halvautomat med mere end 3 patroner, vil dette betyde ekskludering af Jagtforeningen.
Formanden fortalte, at der havde været forespørgsel omkring jagt med gæster på Holmene. Til dette kan svares et klart nej til at have gæster med, jagten er forbeholdt medlemmer af Jagtforeningen Jyllinge Holme, gæster må ikke gå i land.
Igen i år opfordrede formanden alle medlemmer til altid at gå hen og præsentere sig, når man ser andre folk på Holmene, både for at sikre sig, at man ved hvor de andre jægere befinder sig og dermed tage hensyn til hinanden, men også for at sikre, at der ikke finder ulovlig jagt og færdsel sted.

I øvrigt gjorde Formanden opmærksom på, at hvis man ønsker at tage på kravlejagt, kan den hvide pram ved klubhuset benyttes, ved kontakt formand, Hans Aare.

 Vores vartegn, skydeprammen:

Formanden berettede, at nu var den gamle skydepram væk. Den er kørt til Vikingeskibsmuseet, så bådebyggerne her kan lave en kopi. Kopien vil som originalen blive bygget i lærk på eg. I stedet for maling, vil den blive slutbehandlet (ligesom den skal vedligeholdes) med lys finsk trætjære, hvorved det vil blive muligt bedre at kunne iagttage konstruktionen. Jørgen Kjær vil følge og dokumentere processen, der starter op ca. 1. februar.

 Lejekontrakt:

Hans Aare fortalte, at man havde forsøgt at få en ny lejeaftale på plads med Fiskerihavnen. En lejeaftale, der skulle sikre Jagtforeningens klubhus, hvis Fiskerihavnen skulle skifte ejer. I nuværende lejeaftale kan Jagtforeningens siges op, hvis der kommer en erhvervsfisker, der vil benytte huset. Der har været både skriftlig kommunikation og møder, men det er ikke lykkedes at komme frem til en ny aftale, som begge parter kunne se sig selv i, hvorfor den eksisterende aftale består.

 Regler for brug af Jagthuset:

Der har fra Fiskerhavnens side været bekymring for, om foreningshuset bliver benyttet for flittigt. Der er derfor talt om at stramme op for at sikre, at der ikke opstår klager. Det skal derfor understreges, at huset KUN må benyttes til og af Jagtforeningens medlemmer.
Der er nye retningslinjer på vej, disse vil blive kommunikeret ud til medlemmerne.
Til dette punkt blev der stillet spørgsmål til, hvor mange dage huset er i brug på et år. Svaret på dette var 28-32 gange, hvortil der blev spurgt om dette tal var for mange? Hans Aare svarede, at Jagthuset IKKE er et festhus og at vi derfor skal vise hensyn og passe på vores lejemål.


Da der ikke var flere spørgsmål, tog forsamlingen Formandens beretning til efterretning med applaus.

 

Herefter ledte ordstyreren forsamlingen videre til næste punkt:

 

2b. Beretning fra Fårelauget.

Formanden for Fårelauget, Britta Dujardin, indledte sin beretning med at fortælle, at der er 23 personer og 28 dyr i Fårelauget, og fortsatte, at der ikke var så meget nyt at fortælle, hvilket skulle forstås som godt nyt.

Hun fortsatte med at fortælle, at året havde leveret en fin slagtevægt, antageligt fordi vi nu har afpasset antallet af dyr til forholdene på Lilleø.

I foråret blev besætningen fornyet med en lille flok dyr, som godt nok ikke alle er lige kønne, men der bliver ikke lagt til fra denne besætning (bortset fra en enkelt hvid gimmer, efter ønske fra et af medlemmerne), de vil primært blive brugt til kødproduktion.

Britta fortalte videre, at vædderen var blevet slagtet mandagen før generalforsamlingen, og at der vil blive lavet pølser af kødet. Disse skal bl.a. anvendes til dette års udflugt til Eskilsø.

Alle skind fra forrige slagtning er solgt, mens nye skind fra efterårets slagtninger er på vej fra garvningen.

Herefter konstaterede Britta Dujardin, at hun sidste år blev udpeget som æresmedlem, en ære som typisk tilfalder ældre medlemmer af Jagtforeningen, hvilket ledte over i, at over halvdelen af fårelaugets medlemmer er over 70 år og enkelte over 80, hvorfor hun spurgte de tilstedeværende, om der var nogle af disse, der ville være med, i så fald, vil de blive taget godt imod! Og som tidligere udtrykt er der som medlem af Fårelauget forpligtende arbejde, men et, der bringer glæde.

Hanne Aare opfordrede Britta om at sige noget om Korskilde og tørken.

Til dette svarede Britta: Ja, kilden var tør først på efteråret, og der måtte køres vand til dyrene, men nu er der vand igen.

Der var ingen yderligere spørgsmål/kommentarer til beretningen, og ordstyrer, Jørgen Kjær takkede for beretningen, som forsamlingen anerkendte med applaus.

 

Herefter suspenderede dirigenten Jørgen Kjær generalforsamlingen for en kort bemærkning, og indlagde en pause for optankning, før næste punkt:

 

2c. Fiskeudvalg v. Sam Christensen.

Sam berettede om 2 fiskekonkurrencer i det forgangne år:

Hornfiskekonkurrencen i maj måned, der forløb stille og roligt med flotte hornfisk, men ingen ørreder.

Asbjørn Aare stod for makrelkonkurrencen i august. Der deltog 6 både og en kajak. Der blev primært fisket ved Oddestenshullet, hvor Jakob fangede 3 makreller i rap og Asbjørn 1. Frokosten blev, efter invitation fra Knud, indtaget ved Oddestenen på hans jord.

Asbjørn foreslog, at der skulle være en kombineret makrel og hornfiskekonkurrence maj måned i fremtiden, idet det er lettere at fange makrel i maj end i august.

Sam fortalte videre at fiskeriet havde været svært i år med meget ”fedtemøg” i vandet, som han tilskrev fra næringsstofudvaskninger pga. de tidlige store regnmængder.

Derudover foreslog Sam, at hvis man havde interesse derfor, kunne man sætte stenbidergarn i februar, marts og april, og gjorde også opmærksom på, at der var kommet regnbueørreder i Isefjorden og at, hvis de viser sig i Roskilde -Fjord, vil der blive givet besked, så vi kan stoppe deres fremmarch, idet regnbueørreden kan være ødelæggende for havørredens ynglepladser.

Der blev stillet spørgsmål til ålefiskeriet, og Sam gjorde opmærksom på, at ålen nu er totalt fredet for rekreativt fiskeri pr. 1. januar 2023.


2d Hjemmeside v. Katrine Norling-Christensen.

Katrine orienterede kort om at der ikke var sket det store siden sidste år, og opfordrede som sidste år medlemmerne til at gå ind på hjemmesiden og kigge. Hjemmesiden kan findes på adressen:
https://jyllingeholme.dk/
- og medlemmerne er meget velkomne til at komme med inputs eller evt. indlæg til at gøre hjemmesiden mere levende.

 

Hans Aare spurgte til billeder fra Fjordens dag, og der blev spurgt til, om hjemmesiden havde en tæller.

Hans Erik Lund sender billeder til Katrine til upload og Katrine tjekker op på spørgsmålet om tæller og antal besøgende.

 

2e. Rottebekæmpelse v. Sam Christensen.

Sam berettede, at det havde været en overvældende succes at få ram på den sidste rotte på Lilleø, og at han, med mindre Fårelauget havde set tegn på rotter, mente at Lilleø stadig var rottefri. Nu havde der i mellemtiden godt nok været is, hvorved der kunne være kommet rotter over igen, men, sagde han, det er dog ellers godt med frosten, for det dør rotterne af. Det tidlige højvande, der var i 2022, var helt sikkert også noget, som kunne tage rotterne.

Claus bemærkede, at der er rotter i fiskerihavnen og at der ikke er så langt til Lilleø og Palle -Dujardin sagde, at hvis rottejægerne manglede arbejde, er der mange rotter på Spraglehøjgård.

 

Ordstyreren takkede for indlæggene og ledte nu forsamlingen videre til punkt 3, regnskabet, med ordene ”Palle har ordet”:

 

3. Regnskabet v. Palle Dujardin.

Kasserer, Palle Dujardin indledte med at sige, at som Britta sagde med Fårelauget, kunne han sige: At det går som det plejer og det kører fint.

Palle fortsatte med at fortælle, at indtægterne var lidt højere end sidste år, med indtægter fra ca. 150 betalende medlemmer og salg i ny og næ af eksemplarer af bogen, ”Kærlighed til Fjorden”. Der er stadig et lille restoplag på ca 50 bøger til salg. Hertil en regulering af landbrugsstøtten, som af og til forekommer, selvom Palle ikke kunne forklare hvorfor denne regulering sker (denne gang var det vedr. 2017, ’18 & ’19).

På udgiftssiden var det samme beløb til Fårelauget som sidste år. Omkring Fjordens Dag kunne Palle berette, at der sidste år var udgifter på ca. 900 kr., udgifter, som i år var noget højere, da vi pga. Nationalparkens støtte til byggeriet af den nye skydepram selv skulle afholde udgifterne til fx køb af lam, ål og snaps, hertil kom et evalueringsmøde for deltagerne i arrangementet. Derudover har Jagtforeningen indkøbt en fingerklipper til pleje af arealerne, broen på Lilleø er endnu engang forlænget ud i Fjorden, der er indkøbt en rævefælde samt (måske et fejlkøb) to laserlygter til skræmmebrug mod bramgæs på Lilleø. I forhold til sidste år, er der en besparelse at finde på kontorartikler og porto, men der kommer lidt på igen til næste år.

I øvrigt kunne Palle fortælle, at vi pt. er 162 medlemmer i Jagtforeningen, hvilket er en lille fremgang ift. sidste år.

Baseret på årets resultat, er formuen steget med knap 11.000 kr.

Jagtforeningens aktiver er bankbeholdningen, vi ejer ikke noget i regnskabet, der holdes så simpelt som muligt.

Palle kunne fortælle, at vi nu går ind i en ny femårsperiode med tilskud til afgræsning på Lilleø. Der er tale om ca. 16.000 kr. om året, hvor betingelserne for tilskuddet skal overholdes i alle fem år, ellers vil tilskuddet skulle betales tilbage, hvis der ikke finder afgræsning sted.

Om regnskabet kunne Palle yderligere berette, at det var godkendt af bestyrelse og af revisoren.

Videre fortalte han, at i år er regnskabet sendt ud pr. mail i stedet for med posten, hvorved porto, papir og kuverter er sparet. Derudover er der i år mulighed for at kontingentet betales med Mobilepay. Og på dagen for generalforsamlingen havde 79 medlemmer betalt kontingent, ud af disse var 70 på mobilepay og 9 som alm. bankoverførsler. Palle berettede at han og Hans en uge forinden havde siddet i møde, hvor Palles telefon et utal gange med et ”pling” gjorde opmærksom på endnu en indbetaling.

Der var ingen spørgsmål, men Sam havde en kommentar til anvendelsen af laserlygterne mod bramgæs på Lilleø, hvor han sagde, at lygterne skal anvendes i skumringen og virker, hvis man sejler ud til Lilleø, så man kommer lidt tættere på end inde fra land.

 

Herefter blev punktet afsluttet med applaus fra de fremmødte medlemmer.

4. Indkomne forslag.

Hans Aare meddelte, at der ikke var kommet nogen forslag fra medlemmerne, hvorfor ordstyreren ledte forsamlingen videre til næste punkt:

5. Fastsættelse af kontingent og indskud.

Kontingentet for 2024 var af bestyrelsen foreslået til at udgøre uændret kr. 200,- Indskuddet var foreslået til uændret at udgøre kr. 0,-.

Forsamlingen godkendte indstillingen til kontingent og indskud med applaus.

 

Herefter ledte ordstyreren med fast hånd igennem de følgende punkter forud for pkt. 10

6. Valg til bestyrelse.

På valg var Jørgen Kjær Larsen, Palle Dujardin, Peter Basland og Sam Christensen, der alle ønskede at genopstille og blev genvalgt af forsamlingen med applaus.

7. Valg af suppleanter.

Thorbjørn Schrøder var indstillet som suppleant og blev genvalgt af forsamlingen med applaus.

8. Valg af revisor.

På valg var Hans Erik Lund, der var villig til genvalg, hvilket forsamlingen kvitterede for med applaus.

9. Valg af formand og medlemmer til Fiskeudvalget.

Sam Christensen, Anders Ejlekær og Asbjørn Aare modtog genvalg med applaus

10. Eventuelt.

Hans Aare indledte dette punkt med at orientere om et par nyligt runde hjørner i bestyrelsen: Palle, 75 og Peter, 60 – begge fik hver især af formanden overrakt en fin rom fra Venezuela.

Derudover orienterede formanden om at tilskuddet fra nationalparken jo var faldet bort pga. deres betaling for bygningen af Jagtforeningens skydepram, mens samarbejdet mellem Nationalparken, Roskilde kommune og Jagtforeningen omkring tidselslåning på Lilleø gik fint forrige år, hvorimod Roskilde kommune ikke ville komme og slå i år, med den begrundelse, at det var synd at ødelægge biotopen; men i år ville formanden lægge pres på at mødes og aftale genoptagning af tidselslåningen.

Herefter ledte formanden op til optællingen af skarvben. Jørgen Kjær talte Carsten Dahls medbragte 3 par op, og da der ingen konkurrenter var til dette kvitterede Hans Aare for topplaceringen med en flaske Whisky, der overraktes til Carsten Dahl, der også havde pokalen fra sidste år.

Optællingen af ben, for at bestemme flest sølvmåger skudt, blev herefter foretaget. Og med Carsten Dahl, igen som ene konkurrent, og med 2 par ben, måtte den eftertragtede ære, også i år, fortsat forblive hos Carsten, der blev belønnet med i en flaske whisky uddelt af formanden, Hans Aare.

Herefter havde Leif en forespørgsel på vegne af Jagt- og Skovbrugsmuseet i Hørsholm, hvor der pt. skrives på en bog, og hertil efterlystes jagttegn fra perioden 1994 – 2004. Grunden til efterlysningen er, at på netop disse jagttegn, stod på bagsiden, hvad jagttegnsafgiften blev anvendt til. Hvis nogen ligger inde med eksemplarer fra netop denne periode, må de meget gerne henvende sig til Leif.

Da der ikke var mere eventuelt, takkede Dirigenten for god ro og orden og afsluttede dermed årets generalforsamling, der blev afløst af den obligatoriske duelighedsprøve i jagt og lokalkendskab.

 

Prøven bestod som vanligt af 20 spørgsmål udarbejdet af Roland Smits, der efter prøvens afholdelse læste de korrekte svar op.

Asbjørn Aare vandt med 17 rigtige svar ud af 20 og for dette resultat, tildeltes han en flaske snaps.

 

Referent, Katrine Norling-Christensen

 

 

Få sendt foreningsmeddelelser direkte til din mail! Tilmelding til foreningens elektroniske informationsformidling kan ske til: jyllingeholme@outlook.dk