2018

Referat 2018
Jagtforeningen Jyllinge Holme, - Generalforsamling den 11. januar 2018
Formanden, Hans Aare bød velkommen til medlemmerne til foreningens 77. ordinære
generalforsamling, som blev holdt i Præstegårdsladen. Der var mødt 38 af foreningens medlemmer,
heraf 3 æresmedlemmer: John Larsen, Kurt Larsen og Leif Engsbye. Foreningen har nu 146
medlemmer – en fremgang på 10 medlemmer i det seneste år. Medlemstallet har aldrig været højere.
1. Valg af dirigent.
Jørgen Kjær Larsen valgtes til dirigent og blev til afvikling af mødet udstyret med dirigenthammeren
fra Kornétbroen. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at forsamlingen var lovligt
indvarslet og beslutningsdygtig. Dirigenten oplyste endvidere, at som følge af foreningens gode
økonomi, var aftenens fortæring på foreningens regning.
2a. Formandens beretning v. Hans Aare.
Formanden indledte med mindeord for 2 af foreningens medlemmer, som døde i 2017: Peer Jansen
og Ole Duus. Formanden citerede digtet ’Fjorden’.
Foreningens gode samarbejde med Naturstyrelsen fortsætter med den ny vildtkonsulent, Henrik
Jørgensen. Vi har således i 2017 olieret sølvmågeæg på Lilleø og bekæmpet ræve på Eskildsø. Der
er ca. 500 sølvmåger på Lilleø og Holmene, som under normale omstændigheder ville få 3 unger
hver. På grund af olieringen er tilvæksten praktisk talt stoppet, hvilket har lettet belastningen på
naturen væsentligt. Der er i øjeblikket ingen ræve tilbage på Eskildsø, og vi overvåger situationen
med vildtkamera og er klar til at rykke ud, hvis rævene flytter ind igen.
Som følge af olieringen af sølvmågeæg er terner og edderfuglene i fremgang. Vi håber, at også
hættemågen vil vende tilbage.
Foreningen har indledt et samarbejde med Nationalpark Skjoldungelandet og har haft parkens
sekretariat til frokost i jagthytten, hvor Jørgen serverede hjemmelavede, kulinariske specialiteter.
Samarbejdet retter sig især mod naturpleje med fåreavl, hvor vi jo har mange års erfaring. I
samarbejdet indgår også bekæmpelse af rotter, som er et problem på flere af holmene.
Nationalparken tilbyder deres støtte til foreningens naturbevarende arbejder.
Fårelaugets foderhus ved Korskilde er igen brændt af hærværksmænd. Med hjælp fra Roskilde
kommune har vi nu anskaffet en container til opbevaring af vores redskaber mv., og dette synes
indtil videre at have løst problemet.
Formanden var i efteråret inviteret til at fortælle om foreningens arbejde med regulering af
sølvmåge og ræve ved et møde arrangeret af nationalparken. Dirigenten ved mødet var formanden
for vildtforvaltningsrådet, Jan Eriksen, som bad om at måtte komme med på en tur til Eskildsø.
Turen blev en rigtig god oplevelse, hvor der også blev set 2 havørne på Hestholm. Som kvittering
lovede Jan Eriksen at tale om Vildtforvaltningsrådets arbejde ved foreningsaftenen den 6. februar.
–Mød op til dette spændende arrangement! Jan Eriksen er kendt for at have en pragmatisk holdning
til jagtsagen.
Jagtsæsonen 2017 blev rigtig god for gæs, men dårlig for ænder.
Ålene er nu fredet i november, december og januar for erhvervsfiskere, men ikke for fritidsfiskere.
Endvidere har mange supermarkedet standset salg af ål. Mon ikke dette kan medvirke til at standse
ålens tilbagegang.

I 2018 sker der nogle udvidelser af jagttider: Sølvmågen må således skydes igen fra 1/9 til 31/1.
Grågæs må jages 1/8 – 31/1, i august dog kun på omdriftsarealer. Krage og husskade må skydes 1
time før solopgang. Jagttid for harer øst for Storebælt er 1/10-31- 12. Agerhøne øst for Storebælt
16/9-31/10. Fasanhøne 1/10-31/1, og skovdue 16/10-31/.
Samtidigt reduceres jagten i 2018 på følgende arter: havlit er i tilbagegang og hunnen fredes.
Tyrkerdue må fremover jages 1/11-30/11. Husmår 1/10-31/1.
Det skal hilses med stor tilfredshed, at ’bør-reglen’ nu fjernes fra jagtlovgivningen!
I en forsøgsperiode tillades falkejagt og også jagt med bue og pil på større hjortearter.
2 jægere blev i efteråret taget for ulovlig jagt på Lilleø og fik konfiskeret deres jagtvåben. Husk
ALTID at kontrollere forholdene inden du tager på jagt!
Mange jægere skyder fortsat på for lagt hold og forårsager anskydninger. Nogle jægere har også
problemer med artskending. Skyd ALDRIG, hvis du er det mindste i tvivl!
På en tur på fjorden støder man på mange tomme patronhylstre. Dette er noget griseri! –Tag jeres
patronhylstre med hjem, -også når jeres halvautomat har smidt dem ud!
Finkerne, der serveres efter generalforsamlingen, er sponsoreret af Kvickly. Tak til Jesper for at
have arrangeret dette!
Forsamlingen tog formandens beretning til efterretning.
2b. Beretning fra Fårelaug v. Britta Dujardin
Britta berettede om laugets drift. Medlemmer får ét lam om året for deltagelsen i arbejdet og har
mulighed for at købe laugets produkter. Første år er man som ny medlem ’føl’. Lauget har for tiden
20 medlemmer og 35 moderfår. Der er mulighed for at komme med på et delt medlemskab, hvor
arbejdsomfanget er reduceret. Kontakt Britta, hvis du ønsker at blive medlem af fårelauget.
Lauget havde i 2017 et rigtigt fint læmmeresultat! Men flere vædderlam døde af nyresygdom, og
det er derfor besluttet at vaccinere dyrene i 2018.
Lauget får af jagtforeningen ca. halvdelen af landbrugstilskuddet, og lauget har derfor en god
økonomi.
Lauget har fået garvet skind og sælger meget flotte skind af egen produktion. Kontakt Hanne og
Jørgen, hvis du ønsker at købe skind.
2c. Fiskeudvalg v. Sam Christensen
Der er i almindelighed mange fisk i fjorden, og Sam har taget en del pigvar.
Der var dog ikke mange hornfisk på konkurrencedagen, men de fremmødte havde en fin dag!
Jørgen blev vinder med flest fisk og den største. –På denne baggrund blev det vedtaget, at samme
person fremover ikke kan løbe med begge præmier.
Jagt- og Lystfirskerhuset i Algade i Roskilde er sponsor ved arrangementet.
Knud Jørgen og Jesper Kjær oplyste, at der er sild i Oddestenshullet og også en del makrel i fjorden.
Måske skal arrangøren overveje at udvide konkurrencen?
Mød op til denne spændende dag! Medbring alene fiskegrej og redningsvest, og du kan få
medsejlads, hvis du ikke selv har båd. Din familie er også velkommen!

2.d Hjemmeside v. Sam Christensen.
Foreningens hjemmeside findes på www.JyllingeHolme.dk Siden har haft 10.000 besøgende i 2017
eller ca. 28 om dagen. I alt har ca. 65.000 besøgt siden.
Alle medlemmer opfordres til at bidrage med historier eller fotos til hjemmesiden. Kontakt Sam,
hvis du har egnet materiale.
3. Regnskabet v. Palle Dujardin
Regnskabet er revideret af foreningens revisorer og uddelt til medlemmerne. Regnskabet
balancerede med et ordinært overskud på kr. 2.793 mod kr. 3.615 i 2016.
I 2016 godkendte generalforsamlingen at restafskrive værdierne på foreningens hytter og
staldanlæg. Der indgår derfor ikke længere afskrivninger i foreningsregnskabet.
Forsamlingen godkendte det aflagte regnskab.
4. Indkomne forslag v. Hans Aare.
Bestyrelsen foreslog oprettelse af ’Rotte-udvalg’, som skal arbejde med bekæmpelse af rotterne på
Lilleø og Holmene. Sam har meldt sig som formand for udvalget. Sam kunne oplyse, at vi har fået
rottefælder af Nationalparken til brug for bekæmpelsen af rotterne, som ganske givet er årsag til, at
flere fuglearter er i tilbagegang i området. –Forsamlingen bifaldt oprettelsen af Rotte’udvalget.
Som følge af tilbagegangen i bestanden af ænder foreslår bestyrelsen, at foreningen genoptager
udsætningen af gråænder i foråret. Der stiles mod udsætning af 100 styk 6-ugers ællinger, som
udsættes på Lilleø. Foreningen har tidligere udsat ællinger med godt resultat. Hans og Roland vil
tage sig af det praktiske arbejde. Knud Jørgen tilbød at levere hvede til fodring af ællingerne.
–Forsamlingen bifaldt udsættelsen af ællinger med forventningsfuldt applaus.
Fra Claus Berner har bestyrelsen modtaget forslag om, at personer, som ønsker at blive optaget som
medlem af foreningen, skal deltage i mindst 2 tidselslåninger.
Formanden fandt forslaget meget sympatisk og mindede om, at pasningen af Lilleø og Holmene er
forudsætningen for foreningens jagtmuligheder! Alle som ønsker at jage, bør derfor hjælpe med ved
pasningen, og det er for dårligt, hvis man unddrager sig dette arbejde! –Formanden fandt dog
forslaget administrativt tungt, og med accept af forsamlingen blev forslaget ikke sat til afstemning.

5. Fastsættelse af kontingent og indskud v. Palle Dujardin.
Kontingentet foreslås at udgøre uændret kr. 200,- Indskud foreslås uændret at udgøre kr. 0,-.
Forsamlingen godkendte indstillingen til kontingent og indskud.
6. Valg til bestyrelse v. Hans Aare.
Genvalg af: Hans Aare, Roland Smits og Dan Poulsen i ordinær turnus.
7. Valg af suppleant v. Hans Aare.
Asbjørn ønsker at trække sit kandidatur på grund af sygdom og i stedet indstilles Claus Berner.
Claus valgt som ny suppleant. Formanden oplyste, at Asbjørn kommer tilbage på et senere tidspunkt.

8. Valg af revisor v. Hans Aare.
Genvalg af Niels Henning Johansen.
9. Valg af formand for Fiskeudvalg v. Hans Aare.
Sam Christensen blev genvalgt. Sam ønskede hjælp til at udføre arbejdet i Fiskeudvalget. Flemming
tilbød sin assistance og blev valgt som næstformand.
10. Eventuelt v. Hans Aare.
Formanden oplyste, at vi som bekendt i nogle år har haft Jan til at fungere som gourmet-chef ved
årets redeskjul for at sikre, at delikatesserne fik en fornuftig variation og doseredes i passende
mængder. Jan har imidlertid i år rund fødselsdag på dagen for redeskjul, og kan ikke påtage sig
jobbet. – Jørgen Aare tilbød at tage denne tunge og ansvarsfulde i år.
Hvis nogen måtte ønske at medbringe delikatesser til redeskjul, som vi alle skal prøve, skal
tilmelding derfor ske til Jørgen. aare@webspeed.dk eller 46788673/ 30202273.
Jørgen Kjær meldte sig med det samme med varme saltål med smør og sennep.
Den smukke og eftertragtede Skarvpokal skiftede i år opholdssted til Carsten Dahl, som med kun 4
par ben sikrede sig dette enestående trofæ indstiftet af Jyllinge Fiskerihavn!
Formanden opfordrede alle til at tage del i skarvreguleringen og oplyste, at foreningens medlemmer
er bemyndiget til at foretage regulering for medlemmer af Jyllinge Fiskeriforening. Regulering skal
ske i tilknytning til fiskernes redskaber.
Dirigenten takkede for forholdsvis god ro og orden. Efter duelighedsprøven gik man ombord i de
obligatoriske –og yderst velsmagende- finker med tilbehør samt foreningens genstande. Endnu en
gang tak til Jesper for arbejdet med finkerne!
Ref. Dan Poulsen

Få sendt foreningsmeddelelser direkte til din mail! Tilmelding til foreningens elektroniske
informationsformidling kan ske til: jyllingeholme@outlook.dk