2019

Referat 2019
Jagtforeningen Jyllinge Holme, - Generalforsamling den 9. januar 2019

Formanden, Hans Aare bød velkommen til medlemmerne til foreningens 78. ordinære generalforsamling, som blev holdt i Præstegårdsladen. Der var mødt 40 af foreningens medlemmer, heraf 3 æresmedlemmer. Foreningen har nu 153 medlemmer – en fremgang på 7 medlemmer i det seneste år. Medlemstallet har aldrig været højere.

1. Valg af dirigent.

Dan Poulsen blev valgt som dirigent i fravær af Jørgen Kjær Larsen, der måtte melde fra grundet influenza. Dirigenten blev til afvikling af mødet udstyret med dirigenthammeren fra Kanetbroen lavet af træ dateret tilbage til år 720 efter Kristi. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at forsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Dirigenten oplyste endvidere, at som følge af foreningens gode økonomi, var aftenens drikkevarer på foreningens regning. Yderligere oplyste dirigenten at Kvickly Jyllinge venligt sponserede den efterfølgende bespisning i form af finker og takkede herfor.

Inden dirigenten tog fat på aftenens dagsorden ønskede dirigenten at lykønske Formand Hans Aare for hans nye 75 års fødselsdag. Dirigenten opsummerede formandens mangeårige og ekstraordinære indsats som formand for Jagtforeningen Jyllinge Holme. Et formandskab der strækker sig helt tilbage til 1976, hvor Hans Aare overtog formandsskabet fra sin far. Dirigenten afsluttede lykønskningen med at overrække en flaske og generalforsamlingen lykønskede herefter formanden med stående applaus.

2a. Formandens beretning v. Hans Aare.

Formanden indledte med mindeord for et af foreningens medlemmer, som døde i 2018: Hans Andersen. Formanden citerede digtet ’Fjorden’.

Formanden gav udtryk glæde for det flotte medlemstal på 153 medlemmer inkl. 5 æresmedlemmer.

Foreningsaftenerne i foreningshytten en gang om måneden er en vigtig del af foreningen aktiviteter, og formanden opfordrede foreningen medlemmer til at komme. Agenda og datoer fremgår af foreningens aktivitetskalender, der var medsendt i indbydelsen til generalforsamlingen og som yderligere kan findes på foreningen hjemmeside.

Yderligere gjorde formanden opmærksom på andre vigtige aktiviteter i foreningen:

- Redeskjul d. 24. marts som er en hyggelig og nyttig begivenhed hvor medlemmernes juletræer nedgraves i sandet derved omdannes til yderst vigtige redeskjul for Holmenes mange ynglende fugle.

- Bukkepral d. 16. maj kl. 9 ved foreningshytten hvor medlemmerne kan besigtige premieredagens nedlagte bukke.

- Tidselsslåningerne som er aktiviteter hen over året og som fordrer så mange af medlemmernes deltagelse som muligt, idet tidelsslåningen er selve forudsætningen for jagten på Holmene. Yderligere afsluttes tidsslåningerne altid med hyggeligt samvær, forfriskningen og ristede pølser på Lilleø.

- Fjordens dag d. 15. september 2019, der afholdes i samarbejde Nationalparken Skjoldungernes Land. I 2018 blev det en stor succes, hvor der bl.a. blev sejlet 150 gæster over til Lilleø, så stor en succes at det nu er planen at samarbejde herom i årene frem.

Foreningens gode samarbejde med Roskilde Kommune og Nationalpark Skjoldungernes Land fortsætter og formanden takkede herfor.

Oliering i 2018 af ca. 1500 sølvmågeæg på Lilleø og Holmene har vist sig at have stor betydning og resultatet kan allerede ses. Inkl. ræveregulering på Eskilsø har det nu betydet, at 62 klydepar nu ruger på Eskilsø samt at der også er rugende edderfugle. Der er ingen ræve på Eskilsø og formanden takkede Sam Christensen for hans bidrag hertil.

Også rotter bliver bekæmpet på Lilleø. 20-35 fælder er sat ud, men fælderne tager kun ungerne. Derfor er det rigtig godt, at Claus Agathon får jagtet rotter på Lilleø. Formanden takkede herfor og overrakte en vingave til Claus Agathon i den forbindelse.

Foreningshytte bliver anvendt til glæde for foreningens medlemmer. Hytten kan lånes i foreningssammenhæng ud fra gældende regler.

Jagten på Holmene den 1 oktober skal ikke forstyrres af de mange både, der kommer ud. Tidligere kom medlemmerne til Holmene primært med jagtpram, men i dag betyder de mange både og ofte større både at særligt premieredagen udvikler sig til lidt af et cirkus. Det indvirker på jagten og formanden annoncerede derfor, at der bliver sat fortøjningspæle på Langholm, Yderste Holm og Flæng Holm ved den store flækkede sten hvor foreningens jægere kan tøjre bådene den 1. oktober og gå i mand med waders derfra.

Der har i 2018 været to møder på Eskilds Ø med Formanden for vildtforvaltningsrådet, Jan Eriksen, og også Steen Asbirk fra Struckfonden. Her er der udvekslet informationer om planer for fremtidig jagt og regulering og jagtforeningen har tilsvarende fortalt om regulering af skarv, ræv og sølvmåge. Samtidig bliver der kigget på fugle og spist en bid brød. Det er et rigtig godt samarbejde som jagtforeningen gerne vil takke for.

Der er rigtig mange Bramgæs og der ventes spændt på om mulighederne for jagt/regulering af Bramgæs udvikler sig i de kommende år.

I Danmarks Jægerforbund foreslår den nationale hjortevildtgruppe begrænsning af den private ejendomsret vedr. jagt på Kronhjorte og formanden for Danmarks Jægerforbund kræver mere natur. Som svar herpå opfordrer Bæredygtig Landbrug sine medlemmer til at opsige deres medlemskab af Danmarks Jægerforbund. Læren af det er jo at vi skal huske at det er landbrugets jorde vi bedriver jagt på.

Der er også kaos i jagttiderne på kronvildt. Hver region har nærmest deres egen jagttid og der er nu også jagt på kronvildt i brunsttiden i visse regioner?

Eftersom der glædeligvis igen er indført jagt på Sølvmåge er jagtforeningens sølvmågepokal genindført. Formanden glædede sig til at uddele pokalen på næse generalforsamling.

Formanden afsluttede med at bemærke at finkerne, der serveres efter generalforsamlingen, er sponsoreret af Kvickly. Tak til Jesper for at have arrangeret dette!

Forsamlingen tog formandens beretning til efterretning.

2b. Beretning fra Fårelaug v. Britta Dujardin

Britta berettede om laugets drift. Medlemmer får ét lam om året for deltagelsen i arbejdet og har mulighed for at købe laugets produkter. Første år er man som ny medlem ’føl’. Lauget har for tiden ca. 20 medlemmer og 37 moderfår. Fårelauget bestræber sig på at have 22 medlemmer og der er mulighed for at komme med på et delt medlemskab, hvor arbejdsomfanget er reduceret. Kontakt Britta, hvis du ønsker at blive medlem af Fårelauget også gerne som føl eller blot ønsker at deltage i Fårelaugets arbejde.

Fårelauget havde i 2018 et rigtigt fint læmmeresultat! Vædderen Theo er et fint præmieret dyr, som vil give fine skind, hvilket igen giver indtægt i Fårelauget. Fårelauget er meget tilfredse med stalden på Spraglehøj. Der er ros fra Jagtforeningen og også fra andre borgere i byen på grund af Fårelaugets arbejde med naturpleje. Afgræsningen giver ca. 38.000 kr. i offentlige tilskud til Jagtforeningen og Fårelauget får ca. halvdelen af tilskuddet, hvilket giver Fårelauget en god økonomi. Fårelauget er et godt team med gå på mod og god arbejdsindsats. Fårelauget er fint omtalt på Jagtforeningens hjemmeside.

2c. Fiskeudvalg v. Sam Christensen

Ved Hornfiskekonkurrencen var der i 2018 fanget lige så få hornfisk som i 2017. Sam har kontaktet Miljøstyrelsen for at søge en forklaring på de få hornfisk i Fjorden. Styrelsen melder tilbage, at mener, at der i forbindelse med brobyggeriet syd for Frederikssund påstår en mur af sediment fra skibe der krydser Fjorden i forbindelsen med byggeriet. Denne mur af sediment betyder at både hornfisk, men også makrel ikke komme længere ind i Fjorden. For der bliver fanget mange hornfisk nord for broen.

2.d Hjemmeside v. Sam Christensen.

Foreningens hjemmeside findes på HYPERLINK "http://www.JyllingeHolme.dk"; www.JyllingeHolme.dk Siden har haft 10.000 besøgende i 2018 eller ca. 28 om dagen. I alt har ca. 65.000 besøgt siden.

Hostmaster Sam berettede at han tog hvervet for et par år siden. Jagtforeningens love er nu blevet opdateret på foreningen hjemmeside.

Hvis andre skulle have lyst til at blive hostmaster eller hjælpe Sam med hjemmesiden, er de meget velkomne. Ligeledes opfordres alle medlemmer til at bidrage med historier eller fotos til hjemmesiden. Kontakt Sam, hvis du har egnet materiale.

Et medlem spurgte til om der kan laves en Facebook gruppe for Jagtforeningen. Hertil svarende Sam, at det i givent fald så skal forelægges bestyrelsen, idet man skal være opmærksom på, at det er et stort arbejde at vedligeholde og idet brugere forventer at der er hurtigt svar på henvendelser, spørgsmål, indlæg m.m.

3. Regnskabet v. Palle Dujardin

Regnskabet er revideret af foreningens revisorer og uddelt til medlemmerne. Regnskabet balancerede med et ordinært overskud på kr. 21.169 mod kr. 2.793 i 2017. Regnskabet er flot pga. det højeste antal medlemmer nogensinde i foreningen.

I 2016 godkendte generalforsamlingen at restafskrive værdierne på foreningens hytter og staldanlæg. Der indgår derfor ikke længere afskrivninger i foreningsregnskabet.

Et medlem spurgte til om der med fordel kunne laves en rullende kontrakt for brugsretten af jagten på Jyllinge Holme. Hertil svarende formanden at det ikke skønnedes nødvendigt, idet samarbejde med Jyllinge og Gundsømagle Sogn bygger på mange årtiers samarbejde.

Forsamlingen godkendte det aflagte regnskab.

4. Indkomne forslag v. Hans Aare.
a. Formanden konstaterede, at eftersom det jo ikke er en spareforening, vil bestyrelsen gerne stille forslag om at jagtforeningen indkøber 100 stk. fem-ugers gråænder til udsætning direkte i bugten på Lilleø til Juni. Prisen vil være 3.200 kr.

Forslaget blev vedtaget på Generalforsamlingen.

b. Formanden fremlagde at Bestyresen indstiller at Niels Jørgen Henriksen bliver valgt som æresmedlem i jagtforeningen som anerkendelse for hans mangeårige medlemsskab og engagement.

Forslaget blev vedtaget på Generalforsamlingen med applaus.

5. Fastsættelse af kontingent og indskud v. Palle Dujardin.

Kontingentet foreslås at udgøre uændret kr. 200,- Indskud foreslås uændret at udgøre kr. 0,-. Forsamlingen godkendte indstillingen til kontingent og indskud.

6. Valg til bestyrelse v. Hans Aare.
På valg er Jørgen Kjær Larsen, Palle Dujardin, Sam Christensen og Sven Rasmussen.

Alle blev genvalgt af forsamlingen.

Dan Christensen er ikke på valg, men har besluttet, at det var på tide at trække sig fra bestyrelsen. Formanden priste Dan for hans virke i jagtforeningen over imponerende 36 år! Dan foreslog i tidernes morgen, at der skulle får på Lilleø i stedet for kreaturer. Det var et rigtig godt forslag og sådan blev det. Et forslag der over årene har været til stor gavn for vildtbestanden på Lilleø og Holmene. Forsamlingen takkede Dan´s for hans store indsats i foreningen med applaus og en god flaske rom.

Eftersom Dan træder ud, træder 1. suppleant Charles Kjær Larsen ind i bestyrelsen.

7. Valg af suppleant v. Hans Aare.

Der skal grundet skiftet i bestyrelsen beskrevet under punkt 6. vælges ny suppleant og formanden forslog Anders Johansen.

Anders tog imod valget og dette blev godkendt af forsamlingen.

8. Valg af revisor v. Hans Aare.

Genvalg af Niels Henning Johansen.

9. Valg af formand for Fiskeudvalg v. Hans Aare.

Sam Christensen blev genvalgt som formand for Fiskeudvalget. Anders Johansen blev ligeledes valgt i udvalget,

10. Eventuelt v. Hans Aare.

Den smukke og eftertragtede Skarvpokal skiftede i år opholdssted til Claus Berner, som med kun 1 par ben sikrede sig dette enestående trofæ indstiftet af Jyllinge Fiskerihavn!

Formanden opfordrede alle til at tage del i skarvreguleringen og oplyste, at foreningens medlemmer er bemyndiget direkte af Naturstyrelsen til at foretage regulering af skarv uanset fiskende redskaber.

Dirigenten takkede for god ro og orden. Efter duelighedsprøven udarbejdet af Roland gik man ombord i de obligatoriske – og yderst velsmagende finker med tilbehør samt foreningens genstande. Endnu en gang tak til Kvickly og Jesper for de gode finker.

Ref. Claus Berner

Få sendt foreningsmeddelelser direkte til din mail! Tilmelding til foreningens elektroniske informationsformidling kan ske til: jyllingeholme@outlook.dk