2022

Referat 2022
Jagtforeningen Jyllinge Holme - Generalforsamling den 9. marts 2022

Formanden, Hans Aare bød velkommen til medlemmerne og især de unge medlemmer, der jo skal bringe foreningen videre, på denne, foreningens 81. ordinære generalforsamling, som blev holdt i Præstegårdsladen. Der var mødt 22 af foreningens medlemmer.

1. Valg af dirigent.
Jørgen Kjær Larsen blev valgt som dirigent med applaus. Dirigenten blev til afvikling af mødet udstyret med dirigenthammeren fra Kanetbroen lavet af træ dateret tilbage til år 720 efter Kristi. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at forsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Dirigenten konstaterede at aftenens drikkevarer var på foreningens regning. Og senere finker var sponseret af Kvicklyslagteren.

2a. Formandens beretning v. Hans Aare.

Formanden udtrykte glæde over det flotte medlemstal på 158 medlemmer, hvoraf 3 er æresmedlemmer, samt en æresformand. Forsamlingen mindedes på formandens opfordring, viceborgmester i Roskilde, Poul Andersen, der, med sit store lokale engagement havde valgt at støtte jagtforeningen med sit medlemskab.
Formanden bad Jørgen Aare om at læse Ludvig Ludvigsens tekst ’Fjorden’, mens forsamlingen mindedes årets afdøde medlem.

80-års jubilæum:
I 2021 blev foreningens 80. års jubilæum afholdt på Fjordglimt med stort fremmøde og flotte taler. Til jubilæet hørte også udgivelsen af bogen ’Kærlighed til Fjorden’, en publikation, der var blevet mødt med store klapsalver og stor interesse til jubilæet og som stadig løbende sælges, ved henvendelse til kasserer Palle Dujardin.

Fjordens Dag:
Formanden berettede om Fjordens dag, der blev afholdt i september, at langt over 100 personer deltog på denne fantastiske dag, der ikke mindst for børnene bød på mange oplevelser. Der var mange, der tog turen til Lilleø, og vi kunne godt bruge nogle flere frivillige til denne dag, der i år afholdes 11. september.

Fælles jagt:
I november afholdtes en fælles jagt på Holmene, med morgentræk og efterfølgende en fælles brunch, der var gjort klar til de kolde jægere, da de vendte retur. Udbyttet fra jagten var ikke stort, så der lå ikke så meget på paraden, men det var en dejlig dag, og Charles har lovet at stå for arrangementet igen i år, hvor den fælles jagt afholdes den 12. november.

Ændringer i bestyrelsen:
Formanden fortsatte beretningen med informationen, at Charles Kjær Larsen har trukket sig fra bestyrelsen, men som nævnt fortsætter som tovholder på den omtalte fælles jagt.
Charles har trukket sig, idet han ikke mener, at han ikke kan afse den fornødne tid, men er stadig aktiv i foreningen.
Derfor har bestyrelsen valgt, at tilbyde Peter Basland den ledige bestyrelsespost, hvilket han har accepteret. Suppleanter er herefter Asbjørn Aare Aaresøn og Thorbjørn Schrøder.

Orientering omkring jagt og naturbeskyttelse:
Formanden fortalte, at Vildtforvaltningsrådet har indstillet nye jagttider til ministeren og fortalte derudover, at edderfugl nu bliver fredet i alle EF fuglebeskyttelsesområder, at husmår fredes i lighed med skovmår, at regulering af ræv i februar fortsættes, at der vil blive øget på midlerne i tilskudsordning til etablering af vandområder udpeget som fuglebeskyttelsesområder. Derudover kunne han fortælle, at det bliver forbudt at opsætte vindmøller i Flensborg Fjord, i Sejerøbugten, i Smålandsfarvandet, nord samt det vestlige Kattegat. Det samme gælder for Rønne Banke og Skagerrak, men her må gerne jages.
Derudover fortalte formanden om de formidlingsrev/stenrev, der skabes i Roskilde Fjord, Gershøjrevet og ved Veddelev.
Om arealbegrænsning på kron- og dådyr kunne han fortælle, at lovforslaget var blevet udsat pga. for mange lovforslag i 2021, men at det vil blive sådan, at der må skydes én hjort større end spidshjort pr. 100 ha og at det for dåhjort vil være pr. 50 ha.

Oliering af sølvmåge æg:
Der blev i 2021 olieret ca. 1.100 æg, dette er en nedgang på ca. 400 æg siden man startede olieringen, hvilket er væsentligt for de jordrugende strandfugle på Lilleø og Holmene. Der er ingen problemer med at få godkendt den nye ansøgning

Redeskjul:
Formanden orienterede om arrangementet redeskjul, som desværre blev aflyst sidste år pga. corona, men i år tager vi redeskjul op igen, hvor medlemmerne giver den ’en over nakken’ med at rydde op, på Holmene og sætte granris til skjulesteder for de jordrugende fugle. Arrangementet slutter af med en fælles spisning, som Jørgen Aare i år har taget ansvaret for at koordinere.

Om jagten på Holmene:
Formanden berettede, at jagten havde været ’så som så’ – der havde været mange pibeænder oktober og november, men grågæssene havde ’svigtet’ fortalte formanden, og videre, til stor latter, at grågåsen er en ’mærkelig gås’ for den var forsvundet helt i oktober men pludselig dukkede op igen i december, og der blev alligevel lidt gås til hans fryser.
Jagttrykket på Holmene har været stort set uændret, nogle dage en tre-fire jægere, andre dage ingen. Han mindede jagtforeningens medlemmer om at være opmærksom på, hvor tæt vi er på byen, selvom vi føler os helt alene i naturen ude på Fjordens holme, og at der altid hviler ’en stærk kikkert på os’ når vi er på jagt på Holmene.
Derudover opfordrede han alle medlemmer til altid at gå hen og præsentere sig, når man ser andre folk på Holmene, både for at sikre sig, at man ved hvor de andre jægere befinder sig og dermed tage hensyn til hinanden, men også for at sikre sig, at der ikke finder ulovlig jagt og færdsel sted. Vi skal passe på vores jagt.

Fugleliv på Holmene og Lilleø samt fugletællinger:
Der var 20-30 par hættemåger på Lilleø i sommeren 2021, der er klyder på Lilleø, der er fjord- og havterner på Lilleø, men forrige år var et katastrofeår pga. rotterne. Disse er blevet bekæmpet intensivt, og den sidste rotte er dræbt på Lilleø ca. en uge før generalforsamlingen, hvilket er væsentligt for de jordrugende fugle, hvorfor vi nu ser disse fugle vende tilbage.
Formanden havde som altid gransket i tilgængelig viden om antallet af ynglefugle på Roskilde Fjord og kunne fortælle at: knopsvanen er gået ned, edderfuglen er gået op, sølvmågen er samlet set stort set uændret, stormmågen er gået ned i antal, det samme er hættemågen, fjord- og havterne, mens klyden er gået frem.

På Eskilsø har der været massiv fremgang i vadefuglene, der nu er så mange, så de ved fælles hjælp kan holde prædatorer, i form af kragefugle og måger, væk. Der har på Eskilsø været forsøg med at hjælpe fuglene ved at hegne yngleområder af for at sikre mod trampeskader fra de græssende dyr.
samt at der er fundet spor af mink på Eskilsø. Derudover har Jagtforeningen succesfuldt stået for bekæmpelsen af ræv på Eskilsø, at dette fortsætter og at der er stor ros til Jagtforeningen arbejde for fuglelivet på Fjorden!

Om skarverne kunne formanden berette, at der havde været en tilbagegang i ynglende par på ca. 4,6 % men at bestanden fra 2014 til 2021 har været forholdsvis stabil med årlige udsving på under 5%. Dog er der konstateret vigende ynglesucces, som man mener er pga. havørnen, der tager ungerne og skræmmer de ynglende fugle væk, så krager og måger herefter kan komme til rederne.

Hvis man vil vide mere om emnerne, kan der fx søges information på Miljøministeriets hjemmeside, Skjoldungelandets hjemmeside, Netnatur m.fl.

Bramgåseseminar:
Formanden og Sam havde dagen før generalforsamlingen være på Bramgåseseminar arrangeret af Miljøstyrelsen og personligt indbudt af Jan Eriksen, formand for Vildtforvaltningsrådet. Der var mange fine og indflydelsesrige deltagere, men desværre ingen fra Nationalparken. Der var mange interessante indlæg, men desværre også manglende indspark i debatten.

Forsamlingen tog Formandens beretning til efterretning med applaus.

2b. Beretning fra Fårelaug v. Britta Dujardin
Formanden for fårelauget, Britta Dujardin, indledte sin beretning med at pointere, at Fårelauget er et stort aktiv for jagtforeningen.
Hun fortsatte med at fortælle, at i år var 21 moderdyr ilæmmet med en ti år gammel vædder, et præmiedyr, der er slagtet og lavet til røget kød. Derudover ligger der fårepølser i fryseren, der kan bruges ved brændenælde- og tidselslåning. De 6 små hundyr, der ikke er ilæmmet, får lov til næste år – alle har det godt og får dagligt tilsyn.
I forhold til fodring, er det forbudt at fodre dyrene, når de går på Lilleø, idet det er Natura 2000 område, det er derfor vigtigt at antallet af får og lam tilpasses Lilleø.
Britta fortalte, at man i Fårelauget glædes over den fine stald, det er superduper med de fine forhold. I den forbindelse gjorde hun opmærksom på, at der også er en båndsav, og at den årlige dag, hvor Fårelauget tilbyder udskæring af frosset kød, også gælder jægerne. Der er også mulighed for at få hakket kød, hvis det har interesse.
Om Fjordens dag, fortalte Britta, at Fårelauget bidrager til afholdelsen, og at flåden, lavet i samarbejde med Skjoldungelandet, blev indviet denne dag. Hun havde stor ros til Sam Christensen for hans store arbejde med bassinerne med fisk i. Sam takkede herfor og takkede dem, der havde bragt fisk til bassinerne.
Til slut konkluderede Britta Dujardin, at som medlem af Fårelauget er der forpligtende arbejde, men et arbejde, der bringer glæde.
Der var ingen spørgsmål til beretningen, og Jørgen Kjær takkede for beretningen, som forsamlingen anerkendte med applaus.

2c. Fiskeudvalg v. Sam Christensen
Sam berettede om en dejlig Hornfiskekonkurrence i maj måned med mange hornfisk.
Asbjørns søn Carl, 8 år, fangede en flot ørred på 3,55 kg og vandt en flaske, så Sam tænker, at det må være muligt at finde på andre præmier til næste år, idet det var juniorerne, der tog det hele dette år.
Der bliver afholdt makreldag den 14. august og der vil blive indstiftet en ny vandrepokal for flotteste og største makrel. Sam havde fundet en fin kobberting til dette formål.

Sam gjorde opmærksom på, at Leon fra Lystfiskerhuset sponserer præmierne til konkurrencerne.

I forhold til arbejdet i udvalget, ville det være kærkomment med lidt aflastning, og Sam ønskede, at flere ville melde sig til udvalget.

Under spørgsmål til udvalget, gjorde Knud opmærksom på at medlemmerne til makrelkonkurrencen var inviteret til at gå i land og spise på Knuds jord ved Oddestenen. Han understregede, at det var en invitation, for generelt var det for ham en kamp at holde ’trykket nede’ idet mange ikke respekterer privat grund. Sam takkede for invitationen og sagde, at vi glæder os til at få makreller på grillen.

2d Hjemmeside v. Katrine Norling-Christensen.
Katrine orienterede kort om at Foreningen har fået en ny hjemmeside, og opfordrede medlemmerne til at gå ind på hjemmesiden og kigge. Hjemmesiden kan findes på adressen:
https://jyllingeholme.dk/ - og medlemmerne er meget velkomne til at komme med inputs eller evt. indlæg til at gøre hjemmesiden mere levende.

2d. Rottebekæmpelse v. Sam Christensen.
Sam havde billeder med, der blev vist på storskærm, mens han fortalte om rottebekæmpelsen: For en fire-fem år siden var der pludselig huller ude på Lilleø, var det mon rotter? Et år efter var der flere huller og det gik op for os, at det var rotter.
Efter nu i fire-fem år at have bekæmpet rotterne på Lilleø, var man nu sikker på, at de var væk, men efter at have gennemgået hele øen med hunde, markerede hundene dog ved en bunke med rester af bundgarnspæle. I denne vinter, fortalte Sam, var vi ovre med hundene og flyttede pælene, men der blev ingen rotter fundet. Så var det op med vildtkameraet, og det lykkedes at fange en stor rotte på kameraet. Nu var Roskilde kommune vågnet op og ville gerne lægge hunde til en ny dag. Der kom én hund, Max, en Jack Russell terrier, og der blev gravet og gravet – der blev lagt røgpatron i jorden, så man kunne se, hvor hullerne var – der blev gravet i en time, og så kom kæmperotten op, stor som en kanin. Historien om rotterne vil komme på hjemmesiden. Rotten fik lov at blive derude og vildtkameraet viste efterfølgende en stor sølvmåge, der kom og hentede rotten.
Vi regner nu med, at Lilleø er fuldstændig fri for rotter og det betyder ufatteligt meget for fuglene, sluttede Sam af.
Herefter var der åbent for spørgsmål og tanker om rottebekæmpelse, som dirigenten til sidst måtte slutte, da næste punkt: fremlæggelse af regnskab var på dagsordenen.

3. Regnskabet v. Palle Dujardin
Kasserer, Palle Dujardin indledte med at fortælle at regnskabet var udsendt i december og underskrevet af revisorerne uden bemærkninger
Palle fortsatte med at fortælle at indtægterne som sidste år var ca. 70.000 kr, der kommer fra medlemmer og støtteordninger. Der havde ikke være bekymringer ift. indtægterne, men udgifterne, der ville komme i forbindelse med Jubilæet samt udgivelsen af bogen, Kærlighed til Fjorden. Men det viste sig at mange ønskede at give tilskud til udgivelsen af bogen: ca. halvdelen af tilskuddet kom fra Skjoldungelandet og Roskilde Kommune, den anden halvdel fra lokale erhvervsdrivende samt både medlemmer og ikke-medlemmer. Der var blevet solgt for ca. 10.000 kr. bøger, som nogenlunde var samme pris, som det kostede at holde jubilæet.
Ellers var det mange af de samme poster, som sædvanligt i regnskabet, men derudover var der indkøbt nyt TV til jagthytten, buskrydder til arealer ved jagt- og fårehus, skade- og kragefælder. I alt gav alt dette udgifter på ca. 66.000 kr. og med de førnævnte indtægter på 70.000 kr. betød det et overskud på 4.500 kr til at forøge Foreningens bankbeholdning. Egenkapitalen er dermed vokset fra 178.000 i 2020 til 182.000 i 2021. Palle understregede den solide økonomi med at vi oveni har Jagthytten, Fårehuset og den fine stald og fortalte, at det er godt at være kasserer her: Indtægterne kommer før udgifterne, og af den grund er driften likvid. Omkring tilskudsordningen for afgræsning af Lilleø fortalte Palle, at tilskuddet bliver givet på forskud for en femårig periode, der følger forpligtelser med tilskuddet, derfor kan der gøres indsigelse, men hvis vi har overholdt vores forpligtelser og der ikke gøres indsigelse herefter, kan pengene beholdes.
Palle sluttede af med at fortælle, at det er et uproblematisk regnskab, med luft til (nødvendige) indkøb.

Hertil havde han dog en lille tilføjelse som ikke havde med regnskabet at gøre, at afholdelse af Sankt Hans Fest, som arrangeres og afholdes af Fårelauget er for alle i Jagtforeningen og understregede, at alle er velkommen til at deltage.

Hans Aare havde et enkelt spørgsmål til regnskabet: Fårelauget er en egen forening under Jagtforeningen, hvordan ser det regnskab ud?
Palle svarede, at dd. er der 50.000 på bankkontoen i Fårelauget

Forsamlingen godkendte herefter det aflagte regnskab med applaus, og dirigenten Jørgen Kjær suspenderede generalforsamlingen for en stund for optankning.

4. Indkomne forslag.
Efter en kort pause blev generalforsamlingen genoptaget og Hans Aare meddelte, at der ikke var kommet nogen forslag fra medlemmerne, men derimod to fra bestyrelsen:

Det første forslag er at gøre Sven Rasmussen til æresmedlem. Sven har været aktiv i Fårelaug og Gåselaug, Sven kommer altid, Sven kan man altid regne med.
Hans Aare takkede Sven:
- Tak for dit engagement, som vi påskønner, og vi håber, at du fortsat vil være med, så Sven, kom herop!
Sven modtog sit æresmedlemsbevis og Hans Aare krydrede takketalen med anekdoter om Sven til stor fornøjelse for de fremmødte og sluttede med et stort tillykke til Sven, et tillykke, som forsamlingen applauderende understregede.
Herefter gik Hans Aare videre med bestyrelsens andet forslag:
- Bestyrelsen har fulgt en person, der har gjort et kæmpe arbejde for jagtforeningen, måske var der ingen jagtforening uden Britta, for hvem det er en æressag, at have de bedste og flotteste får.
Hans takkede for den store indsats og udtrykte håb om at Britta ville være formand for Fårelauget i mange år endnu.
Britta modtog sit æresmedlemsbevis under stor applaus fra forsamlingen.

5. Fastsættelse af kontingent og indskud v. Palle Dujardin.
Kontingentet foreslås at udgøre uændret kr. 200,- Indskud foreslås uændret at udgøre kr. 0,-.

Forsamlingen godkendte indstillingen til kontingent og indskud.

6. Valg til bestyrelse v. Hans Aare.
På valg var Hans Aare, Roland Smits og Anders Ejlekær, der alle ønskede at genopstille og blev genvalgt af forsamlingen.

Hans Aare fortalte efterfølgende de forsamlede medlemmer, at dette nok var sidste gang, at han var på valg, og takkede for valget, som han ville prøve at leve op til, så godt som muligt.

7. Valg af suppleant v. Hans Aare.
Asbjørn Aare var indstillet som suppleant og blev genvalgt af forsamlingen.

8. Valg af revisor v. Jørgen.
På valg var Niels Henning Johansen, der pga. Corona i familien ikke selv var til stede, men blev genvalgt in absentia.

9. Valg af formand og medlemmer til Fiskeudvalget v. Hans Aare.
Sam Christensen blev genvalgt som formand for Fiskeudvalget. Anders blev ligeledes genvalgt til udvalget. Sams ønske om flere hænder i fiskeudvalget blev efterkommet, ved at Asbjørn Aare modtog valg.

10. Eventuelt

Hans Aare indledte dette punkt med at orientere om Jagtforeningens vartegn, skydeprammen, der er rådden og ikke kan restaureres. Der var blevet talt med Vikingeskibsmuseet om at bygge en kopi af prammen, men med optegninger og mandetimer ville dette løbe op i 72.000 kr. Det var for meget, mente Hans og den øvrige bestyrelse, men måske 25.000? Hans talte med Hans Bülow fra Nationalparken for at lære lidt om, hvor man kunne søge støtte, og det viste sig, at Nationalparken skulle have lavet 3-4 joller til Kattingeværket til formidling og hertil også en kopi af vores skydepram og havde fået støtte hertil af Veluxfonden. Da jollen alligevel skulle måles op og dokumenteres, fik Hans Aare forhandlet en aftale med Nationalparken om at Jagtforeningen får en kopi af prammen bygget i samme materialer, eg på fyr, og betaler herfor ved at frasige sig tilskud til Fjordens Dag de næste ti år. Den nye pram kommer til at stå ved Foreningshuset og vedligeholdes med finsk trætjære.

Sam havde også et punkt til eventuelt: I december døde Erik Jensen, Eskilsø, sejlet ned af et britisk fragtskib i Østersøen. Erik blev bisat den 30. december fra Selsø Kirke og jagtforeningen gav blomster og krans til bisættelsen. -der blev afholdt et udendørs arrangement med suppe og brød udenfor kirken pga. Covid 19.

Sam fortalte ydermere, at der var fundet en bøje med net og kugle, til at dyrke østers fra. Bøjen var lagt i strømmen. Dette er politianmeldt via Naturstyrelsen, og ser I noget mystisk, når I færdes på fjorden, en bøje, eller noget, der ser mærkeligt ud, må I gerne være ekstra obs, invasive østers kan Fjorden ikke tåle. Der er fundet de invasive stillehavsøsters ved Munkholmbroen og ved Skansehage, de er ikke kommet af sig selv.

Hanne Aare havde også et punkt til eventuelt: Hans Aare tidligere har annonceret en cykeltur rundt i byen, hermed ville hun og Jørgen gerne tilmelde sig.
Denne tur for jagtforeningen har Hans tidligere gjort med præst og konfirmander, og den indeholder fortællinger om alle de steder man kommer forbi på turen og slutter med en lille en i Jagthytten.

Karsten Nielsen spurgte retorisk til, hvorfor man er medlem af jagtforeningen, og svarede selv, at han fx har haft sin plejedatter med til hornfiskekonkurrencen, og at måden vi modtager hinanden på ”er lidt som en familie” – sådan er det at være medlem af jagtforeningen. Så var det tid at tælle skarvben op. Jørgen Kjær talte Hans Aares skarven op: 2 stk. og dernæst Carsten Dahls medbragte: 1, 2, 3, 4½ nej 5 par!
Dermed var sagen afgjort og Hans Aare kvitterede for topplaceringen, i år var der ingen pokal, men derimod en flaske Whiskey, der overraktes til Carsten Dahl, der havde pokalen fra sidste år.

Optællingen af ben til uddeling af sølvmågepokalen blev herefter foretaget. Og med Hans Aares 2 stk og Carsten Dahls 4 par, måtte den eftertragtede Sølvmågepokal også i år fortsat forblive hos Carsten i form af en flaske whiskey uddelt af formanden Hans Aare, der ærgrede sig over, at der ikke var flere, der havde deltaget, der er jo tale om to prædatorer, der har betydning på Fjord og Holme: Sølmågen og Skarven, og han understregede, at de unge gerne må tage sig sammen til næste år.

Dirigenten takkede for god ro og orden!

Efterskrift: Generalforsamlingen blev afløst af den obligatoriske duelighedsprøve i jagt og lokalkendskab. Prøven bestod af 20 spørgsmål udarbejdet af Roland Smits, der efter prøvens afholdelse læste de korrekte svar op. Hans Aare vandt med 19 rigtige svar ud af 20.

Referent, Katrine Norling-Christensen


Få sendt foreningsmeddelelser direkte til din mail! Tilmelding til foreningens elektroniske informationsformidling kan ske til: jyllingeholme@outlook.