2024

Referat 2024

Jagtforeningen Jyllinge Holme - Generalforsamling den 9. januar 2024

 

Formanden, Hans Aare, bankede tre gange med dirigenthammeren og indledte dermed dette års ordinære generalforsamling (nr. 83 i rækken), som blev afholdt i Præstegårdsladen, Bygaden 28B.

Før generalforsamlingen startede formelt, bød Hans Aare velkommen til de 37 fremmødte medlemmer.

 

1. Valg af dirigent

Jørgen Kjær Larsen blev valgt som dirigent med applaus. Dirigenten takkede for valget, og informerede de fremmødte om, at øl, vand og forfriskninger var på Foreningens regning. Herefter konstaterede dirigenten, at forsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, og gav så ordet til formanden.

 

2. Årsberetning fra

2a. Formanden

Formanden, Hans Aare, indledte med at fortælle, at der er 158 medlemmer i Foreningen og fortsatte derefter med at mindes at vi i det forløbne år havde oplevet at miste to gamle medlemmer Henning Andersen og Keld Marcussen. Henning, også kaldet HC blev 88 år og var uddannet bådebygger i Jyllinge Baadebyggeri, der lå på Klinten, han var en stor mand, der var ivrig jæger i sin ungdom. Formanden mindedes sin første skydepram, som var bygget af HC, og var vel udstyret, også til is, med både jernmeder, pigkæppe og gode lapper. Keld, mindedes formanden, havde både være fåreavler og brandmand, han havde deltaget i egnsspillene og også boet hos Hans Aare en overgang. I mange år havde han boet på Langeland, men havde alligevel beholdt sit medlemsskab i Jagtforeningen Jyllinge Holme. Hans Aare sluttede af med at ære deres minde og bad om stilhed mens Jørgen Kjær læste højt af digtet ”Fjorden”.

 

Ynglesucces på Lilleø og Holmene:

Formanden kunne fortælle at 2023 havde været et forrygende yngleår for hættemågen, hvor der havde være 250 ynglepar mod 200 året før. Hættemågen vil være på Lilleø og ikke på Tobak og Flæng, som tidligere – måske kunne det være pga. rotter på Holmene?
Stormmågen yngler og flytter lidt rundt på kolonierne år efter år.
Sølvmågen havde ca. 200 reder, hvilket var en halvering af bestanden fra året før – Jagtforeningen har olieret sølvmågens æg siden 2014 og bestanden har langsomt gået ned på Holmene, men denne sidste halvering skyldes nok manglende foder pga. lukkede minkfarme, hvilket er en landsdækkende udvikling. Det forventes, at der også i år vil blive olieret sølvmågeæg.
Om edderfuglen fortalte Hans Aare, at de ikke fandtes her for 15 år siden, men nu er de flyttet fra Isefjorden til Roskilde Fjord. Vi regner med, fortalte han, at der har været ca. 500 reder - og ganger man det med otte unger pr. rede bliver det mange nye fugle!Og der tages ikke så mange unger af sølvmågen som tidligere. Edderfuglhan må jages fra 1. oktober, men omkring 30. september er de rejst, og kommer tilbage i marts/april, hvor man kan høre deres karakteristiske kald over Fjorden igen.

 

Her blev formanden tør i munden og måtte skåle med forsamlingen, hvorefter han fortsatte om ynglesuccesen, at den ikke mindst også skyldtes bekæmpelsen af rotter, som Sam lidt længere henne i generalforsamlingen ville berette om. Derudover, sagde han, har højvandet nok også taget rotterne. På havnen i Jyllinge er der stadig en mink tilbage, den har nok også holdt rottebestanden nede her.

 

Redeskjul:

Herefter slog formanden et slag for redeskjul, og gjorde opmærksom på, at der er plads til flere på denne hyggelige dag, hvor indsamlede juletræer sættes på Holmene som redeskjul og resten af træerne gives til fårene i løbet af vinteren. Når fårene er færdige med at gnave grønt og bark af træerne, bruges de sidste på Lilleø til forsøgsvis at hjælpe til genskabelsen af det eroderede rev på østsiden.

 

Tidselslåning:

Hans Aare fortalte nu, at vi i Foreningen har tre buskryddere, der kan bruges til dagene med tidselslåning på programmet. Han fortalte ydermere, at det er Jagtforeningens ansvar at holde tidslerne i ave. I sidste ende kan det gå ud over hektarstøtten, hvis hele eller dele af arealet ikke kan afgræsses pga. tidsler – Derfor, understregede han, skal jægerne også møde op denne dag!
Der afholdes tidselsslåning 2 gange i år, og begge dage sluttes i år med hyggeligt samvær og pølser på pølsepinden, lovede han.

 

Fjordens dag:

Om Fjordens dag kunne formanden berette, at der var arrangementer i havne i Jyllinge, Roskilde, Herslev og Gershøj – en fantastisk dag, hvor vi i Jyllinge havde sejlads til Lilleø, hvor der stod nogle dygtige mennesker klar med kikkerter og fortalte om fugleliv i Fjorden og på Lilleø. Der blev sejlet ca. 300 mennesker over til Lilleø og i øvrigt var der anslået at der havde været op til i alt ca. 700 besøgende på den gamle Fiskerihavn, til en dag med mange aktiviteter. På havnen var kar med fisk (Her takkede formanden Sam), der var opstillet fiskeredskaber, der var mad: lam, gås og snaps – alt med relation til Fjorden.
Videre, fortalte formanden, om et møde med Nationalparken for et par måneder siden omkring Fjordens dag, hvor det blev konstateret, at fx Roskilde havde haft mindre end 20 besøgende, Herslev lidt flere – i Jyllinge var det mange gange flere og formanden udtrykte stor stolthed over Foreningen.
Fjordens dag er i år 8. september 2024 og formanden opfordrede alle, der kunne have interesse i at deltage i afholdelsen af aktiviteterne på Fjordens Dag, til at ringe til kassereren og tilmelde sig.
Ved det nævnte møde havde Formanden doneret bogen ”Kærlighed til Fjorden” til alle deltagere og man var blevet lovet, at Nationalparken dækker dokumenterede udgifter op til 5.000 kr. til hjælp til hver af de fire steder, der afholder af Fjordens Dag.

 

Jagten på -/og fysisk Jagtkort til Holmene:

Jagtkortet blev indført det forgangne år, med logo af hættemågen, hættemågerne kaldtes tidligere ”Jyllinges høns”, til at vise frem under jagten på Holmene. Kortene blev udleveret over to dage, og vi havde regnet med at der kom en 20-30 stykker for at hente kort, fortalte Hans, men allerede den første dag kom 72 ud af 152 medlemmer for at hente deres personlige jagtkort. Fremover vil det være sådan, at man et par dage før jagten går i gang, kommer ned i Jagthuset for at hente sit kort.

Meningen er, at man skal hilse på hinanden ude på Holmene og vise sit kort. Gå over til hinanden og sig goddag, dermed lærer vi hinanden bedre at kende og sikrer, at der ikke drives ulovlig jagt, der er desværre en to-tre både fra den anden side, der kan finde på at komme og drive jagt på Holmene.

 

Skarvregulering:

Formanden gav udtryk for, at han syntes, at der bliver skudt for lidt skarv, hvorfor er der ikke nogen, der specialiserer sig i det, spurgte han? Han foreslog anvendelsen af skarvbryst til fx paté med ½ skarv og ½ flæsk, det lavede Svens kone, Karen, i mange år.

En skarv æder ca. 500 g fisk/dag og der er 2.000 skarver på Fjorden, der kan gøre et godt indhug i smolt og udsat yngel af fx pighvar, som man prøver at få til at genopstå i Fjorden.

 

Vores vartegn, skydeprammen:

Om skydeprammen fortalte Hans Aare at den gamle skydepram, oprindeligt var bygget af Arne Larsen i ca. 1952 i fem eksemplarer. Der står et eksemplar på museet Færgegården i Frederikssund. Foreningens eksemplar blev fundet under renoveringen af Jagthuset og sat i stand. Efterfølgende rådnede den så meget, at den ikke kunne reddes.

Vikingeskibsmuseet ville gerne bygge en ny kopi, men det ville blive meget dyrt, og det endte med, at Nationalparken, der havde fået en fondsbevilling til at bygge to robåde samt en kopi af Foreningens skydepram hjalp til med en ekstra kopi til Jagtforeningen. Den står nu færdig og under halvtag og med automatisk lys, så man kan se den også i disse mørke vinterdage. Skydeprammen er fra dengang, der blev drevet pramjagt i Jyllinge og bliver smurt med finsk tjære flere gange pr. år. Den er både blevet indviet ved en højtidelighed i Jagtforeningen og sammen med Nationalparken og Vikingeskibsmuseet.

 

Nye vinduer i Jagthuset:

Vinduerne i Jagthuset trænger til en udskiftning og Asbjørn Aare måler op og bestiller.

 

Rådsmedlem i Nationalparken:

Hans Aare har siddet i Nationalparkrådet i fire år og er genvalgt for yderligere fire år på vegne af Jagtforeningen. Hans fortalte, at Nationalparken laver mange ting: fx har de stået for opførelsen af tre stenrev, to ved Ægholm og hertil et ved Veddelev, Kong Helges stenrev, hvor man kan soppe ud og opleve livet under vandet. Der er lagt i alt 9.000 tons sten i Fjorden til disse rev.
Om kong Helges stenrev fortalte han, at det var opkaldt efter sagnkongen, Kong Helge, der sammen med sin bror, Roar, var børnebørn til Kong Skjold. Deres farbror, Kong Frode myrdede deres far, og de var i mange år i skjul på Eskilsø, hvor de boede i en ”ulvehule” indtil de var store nok til at hævne sig på farbroderen, hvorefter de delte kongemagten mellem sig: Helge blev søkonge (sikkert sørøver og bandit) og Kong Roar blev landkonge i Lejre.

Nationalparken har mange naturprojekter i gang, fortalte Formanden videre: Møllekrogen ved Selsø, bivuak på tømmerflåde, seks kanoer, der kan lånes og to joller ved Kattinge, laksetrappe ved Kattinge, der bliver forbedret, ny 4-5 m bred å fra Kattinge Sø til Kællingehaven og udkigstårn ved Boserup Skov og meget mere.

 

Udsætningsforlig og adaptiv jagtforvaltning:

Hans Aare fortalte videre at det ser ud til at udsætningsforliget bliver forlænget med Vildtforvaltningsrådets forslag til fremtidige regler, der er sendt til Miljøminister Magnus Heunicke til godkendelse. Forventeligt kan sættes gråænder ud de næste 5 år og Vildtforvaltningsrådet og Miljøministeriet går ikke med til at fortsætte de store udsætninger. Med hensyn til udsætning af fasaner, er der to slags, mente Hans, de små udsætninger og de store, der er godsernes levebrød. Hans Aare mente dog, at han hellere ville være en skudt fasan end en alm. kylling.

Der tales lige nu en del om adaptiv vildtforvaltning, hvor man har forskellige fredningstider afhængig af lokale forhold. Peter Basland er blevet bedt om at sætte sig ind i principperne bag adaptiv vildtforvaltning og eventuelle konsekvenser, og der vil blive et indlæg omkring dette emne på en Foreningsaften.

 

Dirigenten takkede formanden for beretningen og spurgte herefter om der var spørgsmål til beretningen.

Her ville Leif Engsby gerne supplere med viden ift. udsætningsforlig og adaptiv vildtforvaltning og fortalte ift. udsætningsforliget, at Miljøminister Magnus Heunicke har sendt forslaget til udmøntning tilbage til Vildtforvaltningsrådet for videre bearbejdning. Ift. adaptiv vildtforvaltning vil det betyde, at man går væk fra Vildtforvaltningsrådet og ud i kommunerne og at Jægerforbundet ikke virker til at have haft noget at sige i den anledning.

 

Da der herefter ikke var flere spørgsmål, tog forsamlingen Formandens beretning til efterretning med applaus.

 

Herefter ledte dirigenten forsamlingen videre til næste punkt:

 

2b. Fårelauget

Formand for Fårelauget, Britta Dujardin, tog herefter ordet og fortalte, at året 2023 havde været et mærkeligt år med regn, tørke og regn – det er svært, når vi ikke må fodre på Lilleø, fortalte hun. Det har være en udfordring, men alligevel gav året de flotteste slagtedyr nogensinde. Hun fortalte videre, at mange gerne vil købe Fårelaugets flotte lamme- og fåreskind, og at avlen af dyrene både tager højde for pelskvalitet, men også for, at dyrene skal være hårdføre græssere.

Videre fortalte Britta, at Fårelauget havde haft mange opgaver i 2023, herunder at stalden på Spraglehøjgård har fået træbeskyttelse, og at vi vedligeholder arealer og slår brændenælder.
Videre fortalte Britta, at der er rotter i stalden - det er ikke heldigt, for de underminerer flisegangene og er i øvrigt ikke rare at have. Der arbejdes løbende med bekæmpelsen. Videre fortalte Britta at fårehuset ved Langløbet skal renoveres i 2024, og at der var kommet fire nye friske medlemmer til Lauget, hvortil hun tilføjede, at det glæder vi gamle os over.

Der er et stort socialt samvær i Fårelauget og Britta opfordrede forsamlingen til at melde sig som ”Føl” i Fårelauget og hun gjorde opmærksom på, at der i planlægning af opgaver bliver taget hensyn til folk, der er i arbejde.

 

Dirigenten, Jørgen Kjær, takkede Britta for beretningen og spurgte om der var spørgsmål. Det var der ikke og efter forsamlingens applaus gik man videre til næste punkt.

 

2c. Fiskeudvalget

Formand for fiskeudvalget, Sam Christensen, berettede om hornfiskekonkurrencen, at det havde været en dejlig dag, og at i år var det ikke kun børn, der havde fanget fisk. Sam fortalte, at hornfiskekonkurrencen fortsætter i 2024 og at man overvejer også at lave en makrelkonkurrence.

Asbjørn Aare fortalte, at der var programsat en Øresundsfisketur, primært for børn, i august og at alle var velkommen, det vil blive annonceret senere. Han fortalte at planen var, at der dagen før fiskes agn (krabber og rejer) op på Fjorden. Agn, der skal bruges til at fiske efter fladfisk på Øresund.

Sam tilføjede, at han syntes, at det passede godt ind i Fjordens dag, hvor der er præsentation af fisk fra Roskilde Fjord, og at Fjorden kun overgås i artsrigdom af Øresund.

Sam fortalte videre, at de sidste af de ca. 6.000 pighvar, der i sin tid blev sat ud i Fjorden fra Gershøj, der havde overlevet, tog varmen i sommeren 2018 livet af. Pighvarrer har gode betingelser hvor der er kutling og ålekvabber, så der burde være basis for en bestand. Sidst der blev sat ud, kunne fiskene ikke yngle, denne gang kommer fiskeynglen fra Østersøen, hvor saliniteten i vandet er nogenlunde den samme som i Fjorden og der håbes derfor på, at det denne gang kan lade sig gøre at få dem til at yngle. Sam gjorde opmærksom på, at Pighvarrer er fredet i de første tre år, så HUSK at kigge godt efter, når I fisker fladfisk.

 

Dirigenten, takkede Sam for beretningen og da der ikke var spørgsmål, gik man videre til næste punkt efter forsamlingens applaus.

 

2d Hjemmesiden

Katrine Norling-Christense orienterede kort om, at hjemmesiden har ligget lidt stille siden sidste år, at hjemmesiden kan findes på adressen: https://jyllingeholme.dk/
- og at medlemmerne er meget velkomne til at komme med inputs eller evt. indlæg til at gøre hjemmesiden mere levende.

Hun fortalte, at Hans Erik Lund (og tak til Hans Erik) har sendt billeder fra div. aktiviteter i løbet af året til Katrine til upload, men hun havde ikke fundet tid til at sætte sig med det.

Katrine havde tjekket op på et tidligere spørgsmål om tæller og antal besøgende på hjemmesiden, men havde ikke kunnet finde en tæller i hjemmesidesystemet, så spørgsmålet til antal besøgende stod stadig åbent..

 

Dirigenten, takkede Katrine for beretningen og spurgte forsamlingen, om der var spørgsmål, det var ikke tilfældet og efter forsamlingens applaus gik man videre til næste punkt.

 

2e. Rottebekæmpelse

Sam Christensen fortalte, at der sidste år var mistanke om, at der var flyttet rotter ind på Langholm og Flæng. Så kom højvandet, fortsatte han, og vi regner ikke med, at der er rotter tilbage. Videre fortalte Sam, at Lilleø nu havde været fri for rotter i tre år, og han takkede Claus Agathon & søn, der havde skudt ca. 144 rotter, ”det havde ikke gået uden dem”. Hættemågen, fortalte Sam, var også vendt tilbage ved samme tid.

Sam fortalte, at han er koordinator for rottebekæmpelsen i Fjorden i Roskilde-, Lejre- og Frederikssund kommuner. Og specielt Frederikssund Kommune har fået ryddet op.

Derudover mentes også Ringøen fri for rotter efter oversvømmelserne og Sam tænkte det samme om Eskilsø, hvor der ikke havde været tegn på rotter, han mente dog, at de kommer over med bådene.

Han havde fanget en stor mink på vildtkameraet på Eskilsø, og fortalte, at der er mink rundt omkring i havnene. Sam spurgte herefter Knud Vest til, hvor de mink mon kom fra og Knud mente, at det var efterkommere fra for 20-25 år siden, hvor dyreaktivister lukkede omkring 8.000 mink ud af deres bure i nærheden af Fjorden. Knud fortalte videre, at minken lever ved vand og kan klare sig i det fri. Selv i Sydhavnen, fortalte han, var de glade for minken for de tager rotterne og yngler i modsætning til rotterne kun én gang pr. år.

Sam tilføjede, at mink dog ikke var ønskelige på Eskilsø pga. de rugende fugle. Videre fortalte Sam, at der her i januar er det årlige koordinerende møde mellem kommunen og Jagtforeningen; vi vil gerne have flere frivillige kræfter, sagde han, og håber, at der kommer gang i det i år.

Sam sluttede med at understrege, at vi skal holde øje med rotter nu og i løbet af foråret pga. isen, der har været. Vi skal også holde øje med ræven på Eskilsø.

 

Dirigenten takkede for Sams indlæg og efter applaus ledte han nu forsamlingen videre til punkt 3, regnskabet.

 

3. Fremlæggelse af regnskabet

Kasserer, Palle Dujardin, indledte med at fortælle, at regnskabet var udsendt, revideret og godkendt af bestyrelsen. Han fortalte videre, at indtægterne var lavere i dette regnskabsår end året før, idet bogsalget af ”Kærlighed til Fjorden” er dalet. Om ”Kærlighed til Fjorden” tilføjede han, at han havde ekstra eksemplarer med, og at nye medlemmer kunne henvende sig til ham efterfølgende for at få et eksemplar udleveret.

Om udgifterne fortalte Palle, at de var faldet. Resultatet var derfor, at i år var overskuddet på 8.000 kr. mod 11.000 kr. sidste år.

Indtægterne er stabile, der er ca. 150 betalende medlemmer, det giver ca. 30.000 kr./år i kassen, og tilskud fra det offentlige i form af hektarstøtte og græsningsordning på Lilleø giver ca. 40.000 kr./år.

Hvad klatter vi så pengene væk til? spurgte Palle retorisk – vi har været ”gode”, fortsatte han, i år: har fx vi betalt 11.000 kr. for en ”gratis” skydepram Pengene er gået til messingplade i prammen, der er bygget halvtag over prammen, købt trætjære og terpentin (samme blanding som vikingeskibsmuseet anvender) osv. Derudover fortalte han, er der indrettet et ”tisseri” i Foreningshuset pga. for meget tisseri ude. Der er købt buskrydder, træbeskyttelse til stalden på Spraglehøgaard, og vindmøllen på Lilleø har skullet repareres. Året før var der udgifter for 13.000 kr. i år var beløbet 30.000 kr.

Palle berettede, at Fårelauget ekstraordinært havde frasagt sig tilskuddet på 20.000 kr. fra Jagtforeningen, idet Fårelauget, som Britta ligeledes tidligere havde fortalt, havde haft et godt år, så nu har begge kasser overskud.

Der havde været udgifter til Fjordens dag, men tilskud fra Fiskerihavnen og fra Nationalparken, havde dækket disse. Fremtidigt har Nationalparken givet tilsagn om at dække op til 5.000 kr. på dokumenterede udgifter pr år til Fjordens dag.

Palle fortalte videre om administrationsomkostninger, der går til møder og arrangementer i Foreningen. I alt, fortalte han, havde der været 35 arrangementer, hvor Kurt har leveret, taget returflasker med og købt nyt, ”TAK KURT”.

Om antallet af medlemmer fortalte Palle, at der var 158 medlemmer ved regnskabsårets udløb svarende til samme antal som for 2 år før. I det mellemliggende år, havde været et lille intermezzo, hvor ikke betalende medlemmer efter gentagne rykkere var blevet frataget deres medlemsskab.

Alt i alt, sagde Palle, et fint regnskab – der er styr på det.

Palle forklarede om balancen på side 2 i regnskabet: Der er kun et aktiv: Bankkontoen (vi har også andre aktiver, sagde han: Foreningshuset, som vi lejer, men har istandsat, stalden på Spraglehøjgaard, Fårehuset og Fårelauget. Det går rigtig godt, sagde han, for 15 år siden var der på bankkontoen 75.000 kr. mod de ca. 200.000 kr., der stod den 30. november ved regnskabsårets udløb.

Videre fortalte Palle, at der skal bruges penge i det nye år til: nye vinduer i Foreningshuset, Fårehuset trænger til istandsættelse, Lilleø har brug for ny mølle/vandforsyning på – større ting, vi skal investere i, vi gør det fordi vi har penge på bogen.

Her spurgte Knud Vest om, hvad en ny vindmøllekoster og Palle svarede, at en løsning der blev kigget på, var solcellebaseret, og det ville koste ca. 15.-20.000 kr. – Palle fortsatte med at fortælle, at det skulle løses, der var tidligere blevet brugt mange tusind pr. år til vedligehold. Claus Agathon fortalte, at solceller kan holde pumpen kørende i 3-4 dage uden sol.

 

Dirigenten takkede for en god og uddybende præsentation af regnskabet, hvorefter punktet blev afsluttet med applaus fra de fremmødte medlemmer.

 

4. Forslag til ændring af Foreningens love

Dirigenten meddelte, at der var forslag til ændring af Foreningens love, dette var medsendt indkaldelsen til Generalforsamlingen.

Herudover, fortalte han, var der kommet to forslag, ét fra medlem Jørgen Aare og ét på bestyrelsens vegne fra Peter Basland.

Dirigenten meddelte, at begge de to forslag var indsendt rettidigt, og da de begge omhandlede Foreningens love og havde meget med hinanden at gøre, fandt han det praktisk at starte med de to forslag først.

Det første forslag var fremsendt af Jørgen Aare og dirigenten læste forslaget op for forsamlingen:

”Til Jagtforeningen Jyllinge Holmes Generalforsamling 2024.01.09.

Da jeg aner en vis modernisering i forslag til ændring af foreningens ”love”, vil jeg foreslå, at der i dagsordenen punkt 4, jævnfør bestemmelserne i § 8, styk d medtages følgende: Betegnelsen ”love” i overskrift og § ændres til ”vedtægt”. Dette vil også harmonere med teksten i § 10.

Venlig hilsen Jørgen Aare”

 

Dirigenten læste derefter det andet forslag op, der var fremsendt af Peter Basland på bestyrelsens vegne:

”Kære formand i Jagtforeningen Jyllinge Holme, Da der er konstateret en vis inkonsekvens i brugen af ordene ”love” og ”vedtægter” i foreningens love, indstiller jeg på bestyrelsens vegne, at generalforsamlingen tager stilling til at fastholde, at jagtforeningens nuværende love af 14. januar 2015 fortsat skal benævnes som love, dog med den rettelse at udtrykket ”vedtægter” i paragraf 10 erstattes med udtrykket ”love”.

Med venlig hilsen Peter Basland”.

 

Herefter gav dirigenten ordet til Jørgen Aare, så han kunne begrunde sit forslag.

 

Jørgen Aare gav udtryk for, at der ikke var så meget at tilføje og sagde, at der ikke skulle vedligeholdes gamle ”trykfejl” Der skal stå én vedtægt eller alternativt én lov, sagde han.

 

Nu gav dirigenten ordet til formanden, Hans Aare, så han kunne begrunde bestyrelsens forslag.

Hans Aare ønskede at uddybe historien bag Foreningen og tilføjede, at der var en reminiscens i §10, fra en tidligere ændring, som det nu var muligt at råde bod på.

I 1941, fortsatte Hans Aare, satte en kreds sig sammen. Leisted formulerede loven sammen med min far (og dengang fandtes ikke ”vedtægter”): Hans Aare udtrykte ønske om at vi værnede om Foreningens historie og gav udtryk for, at det var fuldt bevidst, at det var ”Love” og ikke ”vedtægter”.

Dirigenten ledte herefter forsamlingen videre til stemmeafgivelsen ved først at bede om frivillige til stemmeoptælling, her meldte Hans Erik Nielsen og Henning Johansen sig, og de blev valgt til stemmetællere.

Det første forslag, der blev stemt om, var om Jørgen Aares forslag om at ændre ”love” til ”vedtægt”. Ved håndsoprækning og efter optælling, var der 1 person, der stemte for forslaget og 30, der stemte imod.

Dirigenten erklærede derfor forslaget for forkastet.

Herefter fremkom Jørgen Aare med et ønske om et ændringsforslag til bestyrelsens forslag omhandlende at ”love” blev ændret til ”lov”.

Dette forslag blev forkastet af dirigenten, hvorefter han ledte forsamlingen videre til næste afstemning, der omhandlede bestyrelsens forslag om fortsat at kalde det Foreningens ”love”.

 

Ved håndsoprækning og efter optælling, var der 35 personer, der stemte for bestyrelsens forslag og 1, der stemte imod.

Dermed kunne dirigenten erklære forslaget for vedtaget.

 

Herefter ledte dirigenten forsamlingen tilbage til dagsordenens punkt 4 omhandlende forslag til ændring af foreningens love, som var fremsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, og spurgte, om der var bemærkninger til bestyrelsens forslag.

Frank Sonne spurgte her til punkt 5 omhandlende ethvert medlems ret til at få adgang til at kontrollere medlemslister, en ret, der bliver fjernet i det nye forslag, samt til punkt 13 omhandlende kassererens ansvar.
Palle Dujardin uddybede med at der siden 2015, hvor sidste revision af lovene fandt sted, var kommet en persondataforordning, hvorfor man ikke må kunne se hinandens data, og at et medlem, der melder sig, ud har krav på at få slettet sine data inden et år – derfor er dette gamle punkt ikke lovligt i dag. Omkring pkt. 13 var det tilrettet, så det ikke stod som om, at kassereren i Foreningen er personligt ansvarlig.

Herefter spurgte dirigenten om nogen fra bestyrelsen ville begrunde ændringerne. Det var ikke tilfældet, hvorfor dirigenten nu spurgte forsamlingen, om der var enighed om at gå til afstemningen og behandle bestyrelsens ændringsforslag til lovene samlet og under ét, og dermed kun foretage en afstemning for eller imod det samlede ændringsforslag. Dette var der enighed om, og derfor indledtes nu afstemningen om bestyrelsens ændringsforslag til Foreningens love.

Dirigenten bad forsamlingen om, ved håndsoprækning at tilkendegive, hvis de stemte for bestyrelsens ændringsforslag. Her var 36 stemmer for. Herefter blev de, der stemte imod bestyrelsens ændringsforslag bedt om at række hånden op for optælling. Der blev optalt 0 stemmer imod ændringsforslaget. Dirigenten konstaterede, at ændringsforslaget havde opnået det fornødne flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer, og dermed var ændringsforslaget vedtaget.

 

5. Fastsættelse af kontingent og indskud

Kontingentet for 2025 var af bestyrelsen foreslået til at udgøre uændret 200 kr. Indskuddet var foreslået til uændret at udgøre 0 kr.

 

Forsamlingen godkendte indstillingen til kontingent og indskud med applaus.

 

6. Valg af bestyrelse

På valg var Anders Ejlekær Johansen og Roland Smits, der begge ønskede at genopstille og blev genvalgt af forsamlingen med applaus.

 

Derefter blev det meddelt, at Hans Aare trækker sig af bestyrelsen, som foreslog, at suppleant Asbjørn Aare Aaresøn indtræder i stedet for Hans, hvilket blev godkendt af forsamlingen.

 

 

Her suspenderede dirigenten generalforsamlingen for optankning og tisseri.

 

Efter en kort pause spurgte dirigenten, Jørgen Kjær Larsen, om alle havde fået noget at drikke, om alle var tilstede og ingen løbet bort, og fortsatte herefter: ”Nu tror I nok, at generalforsamlingen genoptages, men nej” og han fortsatte:

Hans, lige nu er det meget mærkeligt, jeg har stået her på denne post en del år, og nu er det uden dig som formand. Underligt – at tage afsked med dig som formand.

Hans, jeg mener, at de skiftende bestyrelser gennem tiden har stået loyalt bag formanden.

I de 48 år har du skiftet 11 bestyrelsesmedlemmer ud, der er nu 6 tilbage, og vi står stadig bag dig.

Vi har fundet en passende afskedsgave fra HELE Foreningen.. !! Denne sjældne og værdifulde gave, tror vi, du vil blive meget glad for.”

 

Samtidig med de sidste ord overrakte Jørgen en gave til Hans Aare.

 

Hans Aare pakkede ud og takkede pligtskyldigst, men udbrød dog også: ”Skal jeg nu gå og se på de hundehoveder!

 

Men Jørgen fortsatte ufortrødent:

Jeg sagde før, at vi står bag dig, men bag bestyrelsen er den rigtige gave

 

Der var pause og Hans så lidt undrende ud, så Jørgen gentog: ”Bag bestyrelsen er den rigtige gave” hvorefter Hans efter endnu en lille pause udbrød: ”Nåååå…

 

Jørgen bad Hans om at læse indenad først, og derefter læse op for forsamlingen.

Og da Hans Aare havde fjernet billederne af den resterende bestyrelse, kunne han læse op fra den indrammede gave:

Trolle Ljungby Gods inbjuder dig Hans Aare till att komma på jakt till oss under hösten 2024. Jakt efter en avskjutnings kronhjort i vårt vilthägn. Hjorten anvises og guidas av Finn och Charles. Tid och plats avtalas längra fram. Välkommen! Mvh. Linus Larsson, vilmästare Trolle Ljungby AB

 

Jørgen Kjær bad derefter forsamlingen om at rejse sig og sagde: ”På hele foreningens vegne vil jeg TAKKE dig for dit store arbejde, uden din indsats, var der IKKE nogen Forening!

Og han bad forsamlingen om at give Hans Aare et Jægerhurra bestående af tre hurraer og en dublet med venstre hånds tommel- og pegefinger på bordet.

 

Herefter tog Hans ordet, og indledte med, at han som menigt medlem ville udgøre en del ud af det store beløb, som Foreningen ville bruge på diverse i 2024.

Hans fortsatte med at fortælle at han i 1976 blev formand i stedet for sin far, som døde i 1977. Hans’ far havde sagt til Hans: ”Pas godt på min Forening”. Og Hans mente, at vi havde gjort det godt siden da. Han roste de mange ildsjæle og fortalte om hvordan det i 1991 stod slemt til og Leif Engsbye, hjalp Jagtforeningen Jyllinge Holme med at redde jagten – Hans takkede Leif Engsbye. Derefter takkede han Jørgen Kjær, som værende en tidens ildsjæl, en ankermand. Han takkede Palle, kasserer og et kæmpe aktiv for Foreningen, endnu en ildsjæl, som kom med i 2010: ”Du er altid klar til at tage en tjans og roser vores Forening alle steder”.
Vi trak os ud af Jægerforbundet, fortsatte Hans, i stedet blev det i Vildtforvaltningsrådet, Roskilde Kommune og Nationalparken, at vi udøvede vores indflydelse. Til sidst understregede Hans Fårelauget. Fårelauget er en forudsætning for Jagtforeningen, sagde han, og takkede Britta Dujardin for det kæmpe arbejde i Fårelauget.

 

 

Herefter genoptog dirigenten generalforsamlingens sidste punkter.

 

 

7. Valg af suppleanter til bestyrelse

Jacob Højgaard Hardon og Claus Agathon var indstillet som suppleanter og blev valgt af forsamlingen med applaus.

 

8. Valg af revisor

På valg var Niels Henning Johansen, der var villig til genvalg, hvilket forsamlingen kvitterede for med applaus.

 

9. Valg af formand og medlemmer til Fiskeudvalget

Anders Ejlekær Johansen og Asbjørn Aare modtog genvalg. Sam Christensen blev genvalgt som formand for Fiskeudvalget, og valget af alle blev hyldet med applaus.

 

10. Eventuelt

Dirigenten ledte forsamlingen videre til de to punkter Sølvmåge- og skarvben-konkurrencerne, inden ordet ville blive givet videre til en, der havde bedt om det. Samtidig blev det også meddelt, at det i år var sidste år for de to konkurrencer

Optællingen af ben til uddeling af sølvmågepokalen blev foretaget. Og med Carsten Dahl, igen som ene konkurrent, og med 2 par ben, måtte den eftertragtede Sølvmågepokal, også i år og for sidste gang, forblive hos Carsten i form af en flaske whisky uddelt af formanden Hans Aare.

Nu ledte dirigenten op til optællingen af skarvben. Jørgen Kjær Larsen optalte Carsten Dahls medbragte 5 par op, og da der ingen konkurrenter var til disse ben, kvitterede Jørgen Kjær for topplaceringen med en flaske Whisky, der overraktes til Carsten Dahl, der også havde pokalen fra sidste år. Og herefter er skarvpokalen til evigt eje for Carsten.

 

Herefter fik Knud Vest ordet og talte til afgående formand Hans Aare: ”Du har levet dit liv her ved Fjorden – din vedholdenhed har samlet det gamle og ny Jyllinge – havde du siddet i toppen af Jægerforbundet, havde det været et andet sted i dag. Du har gjort en kæmpeindsats, hvis ikke du havde været der, havde der ingen Jagtforening været!”.

 

Sam Christensen fik herefter ordet, udtrykte enighed med Knud og fortalte herefter, blandt meget andet, hvordan han og Hans for 13 år siden havde gået på isen med isøkserne til Oddestenen, hvordan de havde talt sammen om oprydningen af Fjorden og hvordan Hans havde hjulpet Sam i den helbredelsesproces, han dengang var i. Sam udtrykte også beundring for Hans evne til pramjagt og sagde: ”Der er ingen, der kan følge med, når du padler derudaf på Fjorden”. Sam kom også ind på den fuglebeskyttende rævejagt på Eskilsø, som Hans har deltaget passioneret i: ”Hvor mange ræve er det nu?: 19 ud af 35 har du skudt på Eskilsø”. Sam sluttede sin tale af med at sige et dybfølt ”Tusind tak” til Hans.

 

Leif Engsbye, var den sidste taler, også han med vemod. Leif roste Hans for det store arbejde han havde gjort i foreningen, specielt kampen om Jagten på Roskilde Fjord fra 1991 til 1995 - uden Hans, sagde Leif, havde vi ikke jagt på Roskilde Fjord.

 

Da der ikke var mere til dette punkt, takkede Dirigenten for god ro og orden på denne særlige generalforsamling og afsluttede dermed årets generalforsamling.

Efter duelighedsprøven ville der blive serveret finker, sponseret af Kvicklyslagteren. Tak til Kvickly.

Herefter var det tid til den obligatoriske duelighedsprøve i jagt og lokalkendskab.

Prøven bestod som vanligt af 20 spørgsmål udarbejdet af Roland Smits, der efter prøvens afholdelse læste de korrekte svar op.

Leif Engsbye vandt med 15 rigtige svar ud af 20 og for dette resultat, tildeltes han en flaske whisky.

 

 

Jyllinge, 25. januar 2024

Referent, Katrine Norling-Christensen

 

 

 

 

 

 

 

Få sendt Foreningsmeddelelser direkte til din mail! Tilmelding til Foreningens elektroniske informationsformidling kan ske til: jyllingeholme@outlook.dk